studieforbunden_220x50
    
bild3

Framtid

Folkbildningen förändras ständigt. En viktig förklaring till detta är att deltagarna själva har ett starkt inflytande över hur och vad de vill lära. Att vara lyhörda och flexibla, att kunna fånga upp nya strömningar och kulturella uttrycksformer är för studieförbunden en del av vardagen – och ett sätt att göra sig relevanta i samhället.

Studieförbundens lokalavdelningar – med sina tusentals föreningskontakter – är i allra högsta grad med och formar framtiden. Det sker genom samtal och påverkan, men också igenom att engagera medborgare i praktiskt samhällsarbete.

Inom studieförbunden förs en levande diskussion om den roll som folkbildningen spelar i samhället. Miljöhot, IT-samhällets framväxt, globaliseringen, civilsamhällets förändring – detta är exempel på sådant som påverkar diskussioner och vägval i studieförbunden. Några givna svar på finns knappast, men diskussionen förs om de utmaningar som samhället står inför, både bland studieförbundens medarbetar och förtroendevalda – och inte minst bland deltagarna i studiecirklar, föreläsningar och debatter.

Varje studieförbund formar fritt sin egen framtid. Med utgångspunkt i detta genomfördes 2004 för första gången ett stort rådslagsarbete om folkbildningens gemensamma framtid. Resultatet dokumenterades i Folkbildningens Framsyn. Arbetet med Folkbildningens Framsyn var ett initiativ från regeringen och låg till grund för 2006 års folkbildningsproposition.

Ett liknande arbete är Folkbildningens Vägval & Vilja. Den gången kom initiativet från Folkbildningsförbundet och Folkhögskolornas intresseorganisationer.