studieforbunden_220x50
    
tavla

Idégrund och människosyn

Studieförbunden är öppna för alla och hävdar alla människors lika värde – i ord och i handling.

Studieförbunden utgår från att alla människor har kraft och förmåga att lära, utvecklas och ta ansvar. Detta förenas med insikten att människor ibland hamnar i utsatta livslägen. Vi kan alla ibland behöva stöd och uppmuntran för att komma vidare. I studieförbunden ska alla känna sig välkomna – oavsett bakgrund eller aktuell livssituation.

Att dela ett intresse och lära mer om det tillsammans med likasinnade är grunden för många studiecirklar.

Vi lever i mångfaldens samhälle och i studieförbunden möts även olikheterna. Det är inte alltid dessa möten uppstår av sig själv – och här är en stor utmaning för studieförbunden. Att människor kan mötas i respekt och erkänsla av varandras likheter och olikheter betyder mycket för att stärka sammanhållning och gemenskap i samhället.

Inom folkbildningen utövas demokrati i praktiken, genom att deltagarna tar ansvar för sina studier. Det demokratiska inslaget förstärks av att lärandet ofta relateras till deltagarnas samhällsengagemang och förmåga att kommunicera och uttrycka sina åsikter.

Kunskap och bildning
Skillnaden mellan kunskap och bildning är något som många har funderat över. Ellen Key, en av folkbildningens pionjärer uttryckte sig för över hundra år sedan så här: ”Bildning är en ständigt pågående process som… inte har något bestämt slutmål men vars resultat ändå visar sig i att den bildade människan har en förmåga att se de stora sammanhangen.”

En sådan människa kännetecknas inte primärt av sina stora ämneskunskaper utan snarare av sin övergripande och syntetiska helhetssyn.” En annan person har uttryckt det på följande sätt:

”Bildning är det som finns kvar när jag glömt det jag lärt mig”