studieforbunden_220x50
    

Kvalitetsgruppen

Kvalitetsgruppen är ett forum för den studieförbundsgemensamma utvecklingen av kvalitetsarbetet. Gruppen är ett samrådsorgan för Folkbildningsrådets arbete med den nationella utvärderingen av studieförbunden.

Det här dokumentet är antaget på nytt av Folkbildningsförbundets styrelse den 11 mars 2009, utgör en plattform för gemensamma ståndpunkter i kvalitetsarbetet.

Guiden för risk- och väsentlighetsanalys har utarbetats av Kvalitetsgruppen inom Folkbildningsförbundet. Bakgrunden till att guiden togs fram är de ökade krav på intern styrning och kontroll som ställs på myndigheter och andra organisationer som helt eller delvis finansieras av offentliga medel. Syftet med guiden är att underlätta för studerförbunden att arbeta med systematiska risk- och väsentlighetsanalyser.

Guiden föreslår och beskriver konkreta arbetssätt och verktyg, men utgör inte en rekommendation. Varje studieförbund kan anpassa verktygen i guiden utifrån sina egna förusättningar och kvalitetsuppföljningssystem.