studieforbunden_220x50
    
Bild: sidan etik och kvalitet

Etik

I Etikdelegationen ingår en ledamot från alla studieförbund som är medlemmar i Folkbildningsförbundet, samt en ordförande. Delegationen tillsätts av och har sitt uppdrag från Folkbildningsförbundets styrelse. Delegationen ska genom vidareutveckling av det etiska arbetet stärka studieförbunden i deras roll som anordnare av statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet.

Studieförbundens olika profiler är viktiga när gemensamma förhållningssätt till och tolkningar av regelverk och förordningar arbetas fram. På så sätt främjar samarbetet både de enskilda studieförbunden och branschen som helhet genom att kvaliteten höjs och omvärlden kan ha fortsatt förtroende för verksamheten.

Studieförbundens etiska förhållningssätt har fastställts genom gemensamma studieförbundsbeslut och antagits av Folkbildningsförbundets styrelse. Detta dokument ersätter den tidigare Etiska plattformen. Samtliga studieförbund har antagit dokumentet, som gäller alla företrädare för studieförbunden.

Riktlinjer
Studieförbunden och kommunerna – om förhållningssätt till utvärderingar.

Från och med 2014 tar Folkbildningsrådet ansvar för frågor kring tillämpningen av de fastställda etiska kriterierna. Hanteringen av dokumenten nedan har därför överlämnats till Folkbildningsrådet:
___
Etiska riktlinjer
– Riktlinje för anordnarskapet
– Riktlinje angående övning, utövande, träning samt produktion/tillverkning
Riktlinje för antal deltagare i studiecirkel

Tolkningar och förtydliganden av etiska riktlinjer
- Rapportering av kulturprogram
– Anställda i medlems-/samverkande organisation och cirkelledarskapet