studieforbunden_220x50
    

Folder: Läge för dialog

– en studie om relationen mellan studieförbund och kommuner

 

Bild: framsidan på skriften Läge för dialogLäge för dialog är utgiven av Folkbildningsförbundet (2011) inom ramen för Stukom – ett projekt om studieförbunden och kommunerna som genomförs av Folkbildningsförbundet i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Bildningsförbunden i Skåne och Västra Götaland samt Västerbottens läns bildningsförbund.

Sammanfattning av rapporten i nio punkter:

• Syftet med studien är att belysa studieförbundens lokala insatser samt relationen
och samspelet mellan studieförbunden och kommunerna.

• Studien omfattar 15 kommuner där ansvariga studieförbundsföreträdare
samt tjänstemän och politiker svarat på frågor i enkäter och intervjuer.

• Studieförbundens verksamhet är omfattande och differentierad. Den är
praktiskt orienterad och ofta idémässigt motiverad – utifrån en grundläggande
övertygelse om folkbildningens positiva betydelse.

• Kommunföreträdarna ser i allmänhet positivt på studieförbunden, men
efterlyser mer ingående kunskap om verksamhetens betydelse och mervärden
i kommunen och för dess invånare.

• Dialog mellan studieförbund och kommuner förekommer i de flesta fall.
De flesta anser att dialogen kan utvecklas och förbättras. I denna studie
finns även exempel på fruktbara kontakter och ömsesidig dialog mellan
studieförbund och kommun, om folkbildningens roll i lokalsamhället.

• Många studieförbund och kommunföreträdare efterlyser en fördjupad
dialog som tar fasta på hur man gemensamt kan formulera och möta behov
och utmaningar i lokalsamhället – med en bibehållen respekt för de
olika roller man har.

• Studieförbunden är självkritiska när det gäller förmågan att kommunicera
värdet och nyttan av folkbildningsverksamheten. De ser detta som
en anledning till minskningen av kommunbidragen. Men studien visar
även exempel på hur dialog och opinionsbildning kan bidra till att påverka
kommunernas politik gentemot studieförbunden.

• Neddragningar av bidragen förklaras av kommunerna i studien främst
med att allmänna besparingar även drabbat studieförbunden.

• Frågan om hur bidragen ska fördelas upptar stort intresse. I allmänhet förespråkas generella volymbaserade bidrag. En del kommuner har, eller står i begrepp att tillföra fördelningskriterier som även tar fasta på mer kvalitativa aspekter av verksamheten.

Beställ skriften

Du beställer häftet kostnadsfritt genom att skicka e-post till fbf@studieforbunden.se

Uppge antal och vad materialet ska användas till (vilka som ska få foldern), kontaktperson och kontaktuppgifter.

Det går även bra att ringa och beställa på 08-402 01 50