studieforbunden_220x50
    

#aktivtval2014

Under 2014 samlades vi under hashtagen #aktivtval2014 för att synliggöra folkbildningsinsatser för aktiva val.

Studieförbundens arbete med demokrati och valdeltagande 2014:

ABF: Genom utbildning, stöd och information tog sig ABF Stockholm an valdeltagandet bland de röstberättigade som tidigare avstått från att rösta. I kampanjen Höj rösten kunde föreningar och ideella organisationer få hjälp att arrangera föreläsningar, studiebesök till riksdagen, landsting och kommun med möjlighet att ställa frågor till politiker. ABF hjälpte också till att genomföra provval med riktigt valmaterial.
Inför valet uppgraderade ABF sitt webbaserade studiematerial om EU i samarbete med Arbetarrörelsens Tankesmedja. Vems Europa? kopplade ihop Sverige med resten av EU. Materialet var en öppning till nya studiecirklar för fördjupning i Europafrågor.

Studiefrämjandet: I mars 2014 startade projektet Demokratiskolan. Målet var att försöka ta till vara samhällsengagemang och få folk att göra något konkret. Demokratiskolan lärde ut hur man gör rent praktiskt för att kunna påverka. Studiefrämjandet i region Umeå jobbade med projektet ”Din åsikt räknas”. De var en av 22 organisationer som valdes ut av Ungdomsstyrelsen att genomföra uppsökande verksamhet bland förstagångsväljare, valdebatter med ungas frågor i fokus, mobila valstugor med mera. Ännu ett demokratiprojekt som drogs igång av Studiefrämjandet var Vi äger. Syftet var att öka valdeltagandet särskilt bland ungdomar i bostadsområdena Hässleholmen och Norrby i Borås.
Studiefrämjandet samlade sina insatser för ett ökat och mer medvetet valdeltagande under rubriken Aktivt val 2014.

Studieförbundet Vuxenskolan: Åtta av tio röstar inte – ett folkbildningsprojekt. Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med FUB (Riksförbundet för barn, unga, vuxna med utvecklingsstörning) och brukarorganisationen Riks-Klippan genomförde ett folkbildningsprojekt för att öka valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.

NBV: NBV:s studiematerial ”Påverka!” handlade om det svenska demokratiska systemet, vilka partier som finns och varför det är viktigt att gå att rösta. Materialet riktade sig framför allt till de samarbetsorganisationer inom NBV vars medlemmar behöver bättra sina kunskaper om valsystemet i Sverige. Materialet översättes till somaliska och det togs fram en kortare version på bosniska där även valet i Bosnien Hercegovina uppmärksammades.
Tillsammans med bl. a. IOGT-NTO genomförde NBV en särskild studiesatsning med fokus på alkoholfrågan och valrörelsen. Fyra nummer av IOGT-NTOs tidning Accent kom under våren att innehålla studiecirkelmaterialet. Därutöver genomfördes också en rad debatter, föreläsningar mm tillsammans med flera av studieförbundets övriga medlemsorganisationer.

Sensus: Sensus Småland-Öland blev tillsammans med Jönköpings fritidsförvaltning och Jönköpings ungdomsråd beviljade projektmedel från Ungdomsstyrelsen för projektet ”Valet är ditt”. Projektet syftade till att öka valdeltagandet i valet till Europaparlamentet samt valet till riksdag, landsting och kommun i segregerade områden i Jönköpings kommun. Här kan du ta del av ett reportage som Smålandsnytt gjorde.
Sensus ordnade även politiska homepartyn i samarbete med föreningar och privatpersoner.

Ibn Rushd studieförbund: I Helsingborg och Landskrona finns det ett starkt och oroväckande samband mellan andelen utlandsfödda och arbetslösa samt lågt valdeltagande. Genom projektet Vi ska rösta, arbetade Ibn Rushd södra för att öka valdeltagandet bland unga och utlandsfödda. Projektets aktiviteter genomfördes tillsammans med målgruppen på plats i de områden som har lägst valdeltagande.

Folkuniversitetet: I samband med valet 2014 samlade Folkuniversitetet en rad aktiviteter under rubriken ”Tema Demokrati och val 2014 – 2014 är det valår. Vilket val gör du?” Bland annat samarrangerade studieförbundet en föreläsnings- och samtalsserie på Moriska paviljongen i Malmö.
Demokrati kräver insatta och intresserade människor vilket sammanfaller med några av folkbildningens viktigaste syften; att stödja verksamhet som stärker och utvecklar demokratin och att bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation. Folkuniversitetet har ett nära samarbete med universiteten och arrangerade aktiviteter, föreläsningar och satsningar runt om i landet.

Studieförbundet Bilda: Bilda tog fram ett samtalsunderlag för studiecirklar och smågrupper. Studieförbundets cirkel- och kursledare uppmanades att avsätta en eller flera träffar för att samtala om valen 2014. I samtalsunderlaget fanns det också fler förslag på frågor och länkar med information kring valet och valdeltagande.
Bilda var ett av de studieförbund som spred materialet Demokratin behöver oss – ett material för arbete med demokrati och mänskliga rättigheter i trossamfundensom Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST) tagit fram.