studieforbunden_220x50
    

Kulturpolitik

Det är viktigt för studieförbunden att veta vad som händer i den egna regionen och kommunen. För att kunna påverka och vara delaktiga i de beslut som fattas är det viktigt att veta hur och av vem de olika anslagen fördelas. I förlängningen handlar det om vilken verksamhet som ska drivas i vår närområde – och av vilken aktör. 

Kulturutredningen föreslog 2009 att regionerna ska få större inflytande och ansvar för fördelningen av statliga kulturmedel, samtidigt som staten ska ha ett övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken. Detta påverkar studieförbundens planering av sin kulturverksamhet. Kontakter och samarbete med övriga aktörer i samhället får ännu större vikt.

Inför den nya kulturpolitiken kan det var vara viktigt med ökad samverkan såväl inom studieförbunden som gentemot andra idéburna organisationer. Gemensamt kan vi rusta aktörer på lokal och regional nivå för dialog och samverkansarbete. Studieförbunden kan både erbjuda och delta i sådana kompetenshöjningar. Studieförbunden bör hålla sig informerade och vara medvetna om utvecklingen inom olika områden, för att finnas med som delaktig part.

Material & regionala kulturplaner

Bild: Framsida rapporten Den nya kulturpolitikenI den här rapporten från september 2012 försöker vi på Folkbildningsförbundet sammanfatta vad den nya kulturpolitiken och kultursamverkansmodellen innebär för folkbildningen. Fokus ligger på studieförbunden, och på exempel för hur arbetet ser ut i olika regioner. Här finns det också tips inför fortsatt och framtida arbete.

 – Regionaliseringen och samspelet mellan det offentliga och civilsamhällets organisationer. Lägesrapport från Folkbildningsförbundet, oktober 2010.

Kulturplan Halland:

” Hallands kulturplan omfattar tre år men är ett rörligt och levande dokument som kan utvecklas, kompletteras och fördjupas varje år.”

Gemensamt påverkansarbete:

- Amatörkulturakademin
- Ideell kulturallians
– Kulturnätverket
- Kontaktnätet
– MIP – Malmös ideella föreningars paraplyorganisation

Studieförbundsgemensamt inom kulturområdet:

– UR-programmen
- Folkbildningsnätet