studieforbunden_220x50
    
munspel

Vad säger deltagarna?

Nationella undersökningar bland deltagare i studiecirklar genomförs regelbundet. I den senaste studien tillfrågades 10 800 personer som deltagit i studiecirkel under 2008. Här följer några resultat.

Hur startade cirkeln?

Fyra av tio cirklar… … har startats på eget initiativ av en grupp som vill lära något tillsammans/av en grupp som brukar gå i cirkel tillsammans.
Tre av tio cirklar… … har startats som en del i arbetet i en förening/organisation.
Tre av tio cirklar… … har genomförts efter det att deltagarna anmält sig via annons/studieprogram/internet

 

Skäl för att delta i studiecirkel
Varför deltar man i studiecirklar? Här är några påståenden och andelen av de tillfrågade som instämmer helt eller till stor del:

 Jag deltog för att…
… det är trevligt med gemenskapen 78 %
… tillgodogöra mig specialkunskaper inom ett område 64 %
… möta nya människor 52 %
… förbättra mina kunskaper 45 %
… cirkeln behövdes för uppdrag i en förening 21 %
… tillgodogöra mig kunskaper/färdigheter för mitt yrkesliv 18 %

 

Om arbetssättet i cirkeln
Hur går det till att delta i studiecirklar? Här är några påståenden – och den andel av deltagarna som instämmer ”mycket” eller ”till viss del”.

– Cirkelledaren visade hur vi skulle göra   77 %
– Vi arbetade i grupp   76 %
– Cirkelledaren hade genomgångar inför gruppen   74 %
– Vi övade tillsammans på en aktivitet   70 %
– Vi samtalade med utgångspunkt i deltagarnas
erfarenheter i ämnet
  63 %
– Vi arbetade individuellt   63 %
– Vi samtalade med utgångspunkt från texter   57 %
– Vi löste övningsuppgifter i bok eller studiematerial   38 %
– Vi gjorde studiebesök, studieresa eller liknande   30 %
– Vi hade prov   14 %

 

Deltagarnas värdering av cirkeln
Hur värderar deltagarna studiecirkeln – arbetsformer, samarbete, tempot? Här är några påståenden – och den andel av deltagarna som ”instämmer helt” eller ”instämmer till stor del” .

– Innehållet var intressant   84 %
– Samarbetet i gruppen var bra   83 %
– Arbetsformerna var väl anpassade efter innehållet   78 %
– Mina egna önskemål om cirkeln blev uppfyllda   76 %
– Alla deltagare bidrog till arbetet   76 %
– Ledarens kunskaper i ämnet var viktiga för utbytet   76 %
– Tempot i cirkeln var för lågt   11 %

 

Personlig utveckling
Vad har studiecirkeln betytt för deltagarnas personliga utveckling? Här är några påståenden – så här många av deltagarna har angivit att de ”instämmer helt” / ”instämmer till stor del.”

 Genom cirkeln har jag…
… känt ökad trivsel och ökat välmående   62 %
… blivit säkrare som person   42 %
… blivit bättre på att lyssna på andra   40 %
… blivit bättre på att samarbeta   40 %
… blivit bättre på att uttrycka mig   36 %
… fått nya värderingar   32 %
… utvecklat mitt kritiska tänkande   29 %

 

Cirkelns betydelse på längre sikt
Vad har studiecirkeln betytt för deltagarnas livssituation på lite längre sikt, till exempel när det gäller tankar om fortsatta studier? Nedan är några påståenden – och andelen deltagare som ”instämmer helt” eller ”instämmer till stor del” . 

Genom cirkeln har jag blivit inspirerad till att…
… fortsätta studera ämnet   65 %
… gå fler cirklar   50 %
… försöka påverka saker i samhället   21 %
… gå en längre utbildning   18 %
… vilja göra ämnet till min försörjning   14 %