studieforbunden_220x50
    

Etikdelegationen

I Etikdelegationen ingår alla studieförbund som är medlemmar i Studieförbunden, samt en ordförande. Delegationen tillsätts av och har sitt uppdrag från Studieförbundens styrelse.

Delegationen ska genom vidareutveckling av det etiska arbetet stärka studieförbunden i deras roll som anordnare av statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet.

Studieförbundens olika profiler är viktiga när gemensamma förhållningssätt till och tolkningar av regelverk och förordningar arbetas fram. På så sätt främjar samarbetet både de enskilda studieförbunden och branschen som helhet genom att kvaliteten höjs och omvärlden kan ha fortsatt förtroende för verksamheten.

Delegationen tar del av såväl interna som externa genomlysningar av studieförbundens verksamhet och medverkar i konferenser för erfarenhetsutbyte. Det breda samarbetet kring etikrelaterade frågor bidrar till samsyn och förståelse och till att bygga upp en kunskapsbank, som ska ge råd och vägledning för studieförbundens lokala och regionala led.

Tolkningar av statsbidragskriterierna har till och med 2013 fastställts genom gemensamma studieförbundsbeslut i dokumenten ”riktlinjer, tolkningar respektive förtydliganden.” Från och med 2014 tar Folkbildningsrådet ansvar för frågor kring tillämpningen av de fastställda kriterierna. Hanteringen av Etikdelegationens aktuella dokument har därför överlämnats till Folkbildningsrådet.