studieforbunden_220x50
    
Verksamhetsidé_2013_toppbild

Verksamhetsidé & övergripande mål

Följande riktlinjer antogs av det extra förbundsmötet i december 2015:

Verksamhetsidé
Studieförbunden, kort för Studieförbunden i samverkan, är en intresse- och branschorganisation som ska stärka folkbildningens idé och studieförbundens ställning i samhället.

Övergripande mål

Kvalitet och etik: Arbetet med etik- och kvalitetsfrågor ska bidra till att studieförbunden genomför sitt samhällsuppdrag, som anordnare av folkbildningsverksamhet, med hög trovärdighet och kvalitet. Studieförbunden är ett gemensamt forum för dialog och erfarenhetsutbyte i dessa frågor.

Kommunikation: Studieförbunden ska kommunicera för att stärka studieförbunden och synliggöra deras betydelse för människor och samhälle. Folkbildning är ett positivt laddat begrepp som ska förknippas med studieförbundens verksamhet. Studieförbunden ska uppfattas som viktiga aktörer i samhällsutvecklingen och samhällsdebatten.

Påverkansarbete och opinionsbildning: Studieförbunden ska sträva efter att ge beslutsfattare och opinionsbildare en god kunskap och förståelse om förutsättningar, innehåll och genomförande av verksamheten i studieförbunden. Målet är att uppnå bättre möjligheter för studieförbunden att driva och utveckla sin verksamhet.

Avtal och förhandlingar: Målet är att, i de fall det är mer fördelaktigt än om studieförbunden tecknar egna avtal, träffa avtal som är gemensamma för alla studieförbund.