Studieförbunden i samverkan

Studieförbunden i samverkan är bransch- och intresseorganisation för Sveriges nio studieförbund.

Vi påverkar och opinionsbildar i folkbildningspolitiska frågor så att beslutsfattare ska ha en god kännedom om studieförbund. Vi driver och samordnar det gemensamma arbetet med etik- och kvalitetsfrågor för att utveckla och säkra kvaliteten i studieförbundens verksamheter.

Vi stöttar samverkan i branschgemensamma frågor genom att vara en plattform för nätverk och erfarenhetsutbyte och förvaltar ett IT-system för studieförbundens verksamhetsredovisning.

Bildning förenar Sverige

Inom de nio studieförbunden möts 600 000 individer varje år. Så vävs samhällsväven tät och tilliten stärks. 

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.  

Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Det kommer att drabba deltagarna hårt. Nedskärningen sker under tre år och når full effekt om den genomförs som planerat under 2026.

Nedskärningen kommer att drabba deltagarna i studieförbundens verksamheter hårt. Verksamhet för ofrivilligt ensamma äldre, människor långt från arbetsmarknaden och människor med funktionsnedsättning finansieras i hög grad med statsbidrag. Här riskerar nedskärningarna att slå hårdast.

Vi kräver ett omedelbart stopp på nedskärningarna för studieförbund!

Skriv under uppropet här.

Våra medlemmar

ViMåstePrata är en demokratisatsning inom folkbildningen. Vi erbjuder bildningsinsatser och gemenskap kring frågor som kräver fördjupning, samtal och samling.