Lokala mötesplatser för demokrati

Det svenska civilsamhället är något alldeles extra med 244 000 organisationer som engagerar drygt hälften av den vuxna befolkningen. De 14 800 personer som valdes till beslutande församlingar i kommuner, regioner, landsting och riksdagen har i dagarna fått en bok - Till dig som är politiker och vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle - med kunskap om vad föreningslivet bidrar med och behöver för ett fritt och starkt civilsamhälle. Det här är vårt kapitel i boken.

Vi studieförbund har bestämt oss för att det är viktigt att finnas där människor finns.

När Studieförbunden startade 1903 var Sverige inte en demokrati. Majoriteten av befolkningen saknade rösträtt. Det är viktigt att hålla i minnet att demokratin inte är en självklarhet. Vi ser djupt oroande tendenser i vår omvärld som visar att demokratin möter motstånd, hårt motstånd.

Nu krävs det omsorg, engagemang och ett folk av bildade demokrater för att Sverige ska fortsätta vara en levande demokrati även de kommande 100 åren. Att bidra till det ser vi och våra medlemmar, de tio studieförbunden, som vår allra viktigaste uppgift. Varje dag, året om, över hela Sverige.

Årligen deltar ungefär en miljon människor i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet inom något studieförbund. Vi finns i din kommun. Och i de 289 andra. Vi studieförbund har bestämt oss för att det är viktigt att finnas där människor finns. När banker, myndigheter och många andra stänger kontor och drar ner på lokal närvaro säger vi tvärtom med stolthet att vi finns kvar och verkar över hela landet. Klart vi ska bygga ut digitalt och finnas ännu mer på nätet, men fysiska mötesplatser är grundläggande för det demokratiska arbetet.

Mänskliga möten och samtal – i en grupp, ansikte mot ansikte – det är vårt sätt att arbeta. Vi hävdar att människor lär av varandra genom att träffas och tala om viktiga saker. Förresten, välkommen att delta hos något av de tio studieförbunden.

#ViMåstePrata och mötas över hela Sverige
Tillsammans med folkhögskolorna driver studieförbundet det nationella initiativet #ViMåstePrata till försvar för demokratin. Här samlas engagerade medborgare och organisationer som vill göra mer för att värna vårt fria demokratiska samhälle. Syftet är att öka dialogen och minska klyftorna mellan människor. Delaktighet är en förutsättning för en levande demokrati. Vi genomför samtal och möten om demokrati över hela landet.

Musik och kultur hela livet
För att få ett rikt lokalt kulturliv krävs starka studieförbund. Över hälften av studieförbundens verksamhet är på kulturområdet, exempelvis driver vi 400 musikens hus runt om i landet. Det är alltså studieförbunden i samarbete med det lokala föreningslivet och fria kulturgrupper som i mycket hög utsträckning står för det lokala kulturutbudet. Det är vi stolta över. När barn och unga lärt sig spela instrument i kultur- och musikskolor är det hos studieförbunden de sen går vidare. Där kan de bilda band och få möta sin första publik. Sedan kan de kanske, som så många före dem, erövra större scener och bli goda exempel på det svenska musikundret.

Utmaningar i en föränderlig tid
Om vi vänder blicken utåt, så är det självklart så att förändringar i omvärlden påverkar vardagen också i Sveriges regioner och kommuner. Det går i grunden väldigt bra för Sverige, men det finns också stora utmaningar. Det vet du som har ansvar för att lösa små och stora frågor.

Hösten 2015, när så många människor var på flykt blev det en utmaning för hela Sverige. När myndigheterna inte riktigt mäktade med klev studieförbunden och andra delar i civilsamhället fram. På några månader byggde de tio studieförbunden ut folkbildning med asylsökande över hela landet. Inte mindre än 120 000 asylsökande har sedan dess deltagit i studieförbundens folkbildning med asylsökande för att lära sig svenska språket och om det svenska samhället. De har också, inte minst, haft en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

Nu vill vi på samma sätt bli en partner i etableringen av nyanlända. Studieförbunden har mycket att bidra med: studier i svenska i väntan på och som komplement till SFI, samhällsinformation som många i dag blir utan, och ett finmaskigt kontaktnät in i samhället genom det lokala föreningslivet och civilsamhället.

Vi menar att det offentliga myndigheterna – Arbetsförmedlingen, kommunerna med flera – inte kan klara etableringen på egen hand. Samhället behöver aktiveras på bredare front och där är studieförbunden beredda att göra en mycket större insats än i dag. Studieförbunden har kompetensen, organisationen och engagemanget. Vi känner dessutom människorna från asyltiden.

Vänd trenden – investera i studieförbunden
Generellt sett har det kommunala och regionala stödet till de tio studieförbunden minskat kraftigt. På 25 år har kommunernas anslag minskat med två tredjedelar. Regionerna och landstingens anslag har samtidigt minskat med en tredjedel. Samtidigt har staten ökat sina anslag med åtta procent. Ändå blir det en total minskning av de offentliga anslagen med tjugo procent.

Dessa siffror gäller Sverige som helhet och i genomsnitt. Det finns kommuner som helt har tagit bort anslagen. Å andra sidan finns det självklart kommuner och regioner som gått mot strömmen och satsat mer. De har valt att satsa på framtiden.

Under dessa 25 år har Sveriges ekonomi (BNP) vuxit med 65 procent. Kan du komma på något annat område där kommunerna skurit ner två tredjedelar och regionerna en tredjedel? Det kan inte vi.

Oavsett var i landet du som politiker befinner dig är studieförbunden en viktig utvecklingsfaktor. Studieförbundens nytta kan inte mätas enbart i ekonomiska termer. För dig som förtroendevald med ansvar för det gemensamma, gäller det att se möjligheterna till långsiktiga investeringar i samhällsekonomisk och mänsklig nytta. Det har vi förståelse för och pekar på att det nu finns studier som visar studiecirklarnas samhällsekonomiska nytta. (Lästips: Nyttan med folklig bildning – en studie i kapitalformer i folkbildande verksamhet, Nordic Academic press 2013). Dessutom är det viktigt att minnas att vi växlar upp värdet av kommunalt och regionalt stöd genom att studieförbunden har med sig statsbidrag till verksamheter över hela landet.

Vi baserar större delen av vår ideella och idéburna verksamhet på närmare 100 000 icke-arvoderade cirkelledare. Men ändå. Du som beslutsfattare vet att det inte går att bygga starka organisationer enbart på ideella krafter. Det behövs lokaler, verksamhetsutvecklare, it, kaffekokare och mycket mer för att kunna driva verksamheter.

Vårt förslag är enkelt. Vi vill att alla kommuner och regioner ska bestämma sig för att satsa på studieförbunden, de lokala mötesplatserna. Eftersom de lokala och regionala nedskärningarna i genomsnitt varit så djupa krävs det förstås betydande satsningar utifrån lokala förutsättningar, med ökningar i flera steg. Det är effektivt och långsiktigt hållbart att investera i framtiden genom studieförbundens verksamhet.

Vad en satsning inom ditt område konkret kan handla om – ja det pratar vi gärna mera om. Studieförbunden finns över hela landet så vi är lätta att få kontakt med.