Statskontoret: Studieförbunden bryter utrikes födda kvinnors utanförskap

Statskontoret släppte i början av februari utvärderingen om folkbildningens insatser för asylsökande och utrikes födda kvinnor. Utvärderingen visar att studieförbundens verksamheter är viktiga för att bryta utrikes födda kvinnors utanförskap och öka förutsättningarna för nyanländas etablering.

Studieförbunden har gjort stor skillnad genom folkbildningen med asylsökande och utrikesfödda kvinnor.

– Studieförbunden har gjort stor skillnad genom folkbildningen med asylsökande och utrikes födda kvinnor. Statskontoret visar entydigt att vi nått fler och gjort mer än vad pengarna egentligen räckt till. Deltagarna har lärt sig svenska, om det svenska samhället och fått nya nätverk, säger Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson.

Fyra av tio asylsökande har deltagit i studieförbundens verksamheter Svenska från dag ett och Vardagssvenska under 2018, och av dessa är kvinnor överrepresenterade visar Statskontorets utvärdering. Statskontoret konstaterar att folkbildningen med utrikes födda kvinnor är viktig för att kunna nå de jämställdhetspolitiska målen och ”bidrar till att stärka kvinnornas självförtroende, självständighet och sociala nätverk utanför hemmet”.

– De senaste dagarna har vi sett rapporter om att utrikes födda kvinnor diskrimineras av myndigheterna. Det är allvarligt. De tio studieförbunden når tvärtemot större andel kvinnor än män i relation till målgruppens storlek, fortsätter David Samuelsson.

Rapporten visar att nära 6 000 utrikes födda kvinnor deltog i folkbildningen med utrikesfödda kvinnor under 2018, något som överstiger regeringens mål. Men mer kan göras för att nå de kvinnor som står längst från arbetsmarknaden och målgruppen kan sannolikt räknas i tiotusental. Statskontoret bedömer att Arbetsförmedlingen skulle kunna ta ett större ansvar för att nå och stödja målgruppen, men det förutsätter att myndighetens ansvar för att samverka med folkbildningen tydliggörs av regeringen.

– Studieförbunden kan och vill göra mer och behoven bland de utrikes födda kvinnorna är väldigt stora. Regeringen har sagt att insatsen ska avslutas efter 2020. Regeringen borde göra tvärtom. Förläng, bygg ut och ge fler timmar till varje deltagare, avslutar David Samuelsson.

 

Statskontorets utvärdering visar bland annat att:

  • – Fyra av tio asylsökande har deltagit i Svenska från dag ett och Vardagssvenska under 2018.
  • – Det finns en obalans i resursfördelningssystemet och att medlen varken täcker de asylsökandes efterfrågan eller behov. Flera studieförbund tar in fler deltagare än de får finansiering för.
  • – Kvinnor är överrepresenterade bland deltagarna i insatserna för asylsökande.
  • – UMSI (Uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor i studieförbund) bidrar till att stärka kvinnornas självförtroende, självständighet och sociala nätverk utanför hemmet. Insatsen är därför viktig för att bryta kvinnornas utanförskap och för att kunna nå de jämställdhetspolitiska målen.
  • – Nära 6 000 utrikes födda kvinnor deltog i UMSI under 2018, vilket överstiger regeringens mål.

Länk Statskontorets “Utvärdering av folkbildningsinsatser för asylsökande och utrikes födda kvinnor”.  

Presskontakt och övriga frågor:

Hanna Midfjäll, press- och opinionsansvarig Studieförbunden, 070 – 713 31 50, hanna@studieforbunden.se.