Studieförbundens arbete med etik- och kvalitetsfrågor

För att värna och stärka en tillitsbaserad styrning av folkbildningen utifrån statens fyra syften, krävs att studieförbunden tillsammans driver ett effektivt etikarbete som komplement till det arbete som redan sker inom varje studieförbund.​ De tio studieförbunden ska lära av varandra i sitt arbete med att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. De tio studieförbundens samhällsuppdrag ska genomlysas av hög kvalitet och trovärdighet.

De tio studieförbundens samhällsuppdrag ska genomlysas av hög kvalitet och trovärdighet.

Etik- och kvalitetsfrågor har hög prioritet inom Studieförbunden. I dag bedrivs stora delar av Studieförbundens etikarbete genom samverkansgruppen för etik- och kvalitetsfrågor, “kvaletikgruppen”, med representanter från de tio studieförbunden. Under våren 2020 kommer Studieförbundens styrelse att besluta kring en uppdaterad handlingsplan med tolv punkter för ett stärkt etikarbete. Handlingsplanen fokuserar bland annat på översyn av gemensamma överenskommelser och utveckling av IT-verktyg för att identifiera oegentligheter i studieförbund.

Kontakt Kajsa Wiktorin, vikarierande i etik-och kvalitetsfrågor, kajsa@studieforbunden.se, 08-402 01 50.