Vårpropositionen ur studieförbundsperspektiv

Studieförbunden kommenterar vårpropositionen: Regeringen har i dag lagt fram vårpropositionen. För studieförbundens del innehåller vårpropositionen inga nya resurser. Medlen till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och nyanlända minskas med åtta miljoner kronor.

Regeringen har lagt fram vårpropositionen. För studieförbundens del innebär det inga nya resurser.

De 50 miljoner kronor som tidigare avsatts till att stärka studieförbundens arbete för att öka föräldrars delaktighet i sina barns lärande försvann i den beslutade budgeten för 2019 och återställs inte i vårpropositionen.

– Det är en besvikelse att regeringen inte prioriterat resurser för att stärka föräldrars delaktighet i barnens lärande. Vi är kritiska till att 50 miljoner kronor för det togs bort i budgetbeslutet i december och nu inte återställs. Studieförbunden hade velat vara en del i att göra skolresultaten mer jämlika. Inte minst nyanlända familjer och föräldrar till barn med svaga resultat i skolan hade behövt det stödet som skulle kunna haft stor betydelse för barnens lärande. Men utan resurser riskerar hela satsningen att raseras, säger Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson.

Folkbildningen blir en del av utgiftsområdet för utbildning

Regeringen aviserar även att de inför budgetpropositionen för 2020 avser flytta de verksamheter som rör folkbildning från utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Regeringen motiverar förändringen med att folkbildningen är en del av den offentligt finansierade vuxenutbildningen tillsammans med den kommunala vuxenutbildningen och yrkeshögskolan och att samtliga anslag som avser den offentligt finansierade vuxenutbildningen bör vara samlade inom samma utgiftsområde. Förslaget kan föranleda en översyn av ansvarsfördelningen mellan riksdagens utskott, där folkbildningen för närvarande sorterar under Kulturutskottet.

Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson:
– Det blir intressant att följa effekterna av att regeringen nu vill flytta folkbildningen till utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning, vilket kan leda till ett byte till utbildningsutskottet i riksdagen. När regeringen betonar att folkbildningen är ”en del av den offentligt finansierade vuxenutbildningen” måste Studieförbunden slå vakt om folkbildningens unika profil med fri och frivillig bildningsverksamhet med omfattande kulturverksamhet.

Länk till regeringens vårproposition