Demokrati

Studieförbunden och dess tio medlemmar vill motverka den ökande polariseringen i samhället. Det kan handla om klyftor mellan stad och land och mellan olika grupper vad gäller kunskap, inflytande och kulturellt kapital. 

Studieförbunden står upp för alla människors lika värde och möjligheter att forma sin egen framtid.

Digitaliseringen har inneburit mycket positivt vad gäller tillgång till information för fler människor än tidigare. Men digitaliseringen har även medfört att det är möjligt för människor att söka information från sammanhang som bekräftar snarare än utmanar de åsikter och uppfattningar en har. Undersökningar gjorda av SOM-institutet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att människor i Sverige har sämre tilltro till samhällsutvecklingen än på flera decennier. En bristande tro på att samhället utvecklas positivt kan i förlängningen urholka människors stöd för demokratin.

De tio studieförbunden spelar redan i dag en viktig roll för att stärka demokratin genom att öka människors kunskap och engagemang, och genom att skapa mötesplatser där sociala och kulturella klyftor kan överbyggas. Denna roll kommer att bli allt viktigare kommande år. Under 2018 vill Studieförbunden därför lägga fokus på att belysa och stärka det viktiga arbete studieförbunden gör för att stärka och utveckla demokratin och det demokratiska samtalet. Genom att fokusera på de tio studieförbundens funktion som mötesplatser som inkluderar alla människor vill Studieförbunden visa att det är möjligt att öka människors aktiva deltagande i samhället.

Studieförbunden står upp för alla människors lika värde och möjligheter att forma sin egen framtid. De tio studieförbundens arbete för tolerans och mot rasism är en viktig del av vårt fokusområde Demokrati.