Etikarbetet inom studieförbunden

Ett av Studieförbundens prioriterade områden är etikfrågor och gemensamma överenskommelser mellan de tio studieförbunden. Arbetet ska värna och stärka den tillitsbaserade styrningen utifrån statens fyra syften. De tio studieförbundens arbete ska präglas av trovärdighet, öppenhet och ansvarsfullhet.

Under hösten 2020 genomförde de tio studieförbunden en särskild granskning. Nedan presenteras vad den visade samt vilka åtgärder som nu görs för att säkerställa kvaliteten och motverka fel och fusk.

Stora delar av Studieförbundens etikarbete sker genom Etikgruppen, med en representant från varje studieförbund samt en ansvarig tjänsteperson på Studieförbundens kansli. Ordförande är generalsekreteraren.

I nedan PM redogör vi för hur samkörningen av data mellan studieförbunden i den utökade särskilda kontrollen gick till:

Utöver de gemensamma överenskommelserna som uppdateras årligen beslutade styrelsen 2020 om en handlingsplan med tolv punkter för ett stärkt etikarbete. Under 2020 har det gjorts en översyn av de gemensamma överenskommelserna och ett IT-verktyg har utvecklats för att stärka granskning och kontroll av verksamheten.

Styrelsen för Studieförbunden fastställde vid sitt sammanträde den 3 december 2020 följande dokument:

  • Studieförbundens etiska förhållningssätt
  • Studieförbundens tolkningar och rekommendationer om anordnarskap
  • Studieförbundens tolkningar och rekommendationer om kulturprogram
  • Grundläggande cirkelledarutbildning

Dessa dokument är komplement till Folkbildningsrådets dokument, Statsbidrag till studieförbund 2021, Villkor och fördelning.

Den 19 februari 2020 fattade Studieförbunden beslut om två nya överenskommelser:

  • Gemensam överenskommelse mellan studieförbund för samarbeten med föreningar och andra samarbetsparter
  • Överenskommelse om tillämpning av tillgänglighetsbidraget, som också gäller tillsvidare.

Studieförbundens gemensamma överenskommelse 2021:


Länkar:
Statens syften med att stödja folkbildningen
Statsbidragsvillkor för studieförbund 2020

Kontakt:
Eva Ekengren, 0708-55 30 67
eva.ekengren@studieforbunden.se