Etik- och kvalitetsarbete inom studieförbunden

Ett av de prioriterade områden som branschorganisationen Studieförbunden har uppdraget att arbeta med är etikfrågor och gemensamma överenskommelser inom de tio studieförbunden. Arbetet ska värna och stärka den tillitsbaserade styrningen utifrån statens fyra syften. De tio studieförbundens arbete ska präglas av trovärdighet, öppenhet och ansvarsfullhet.

Etikgruppen har en representant från varje studieförbund samt en ansvarig tjänsteperson på Studieförbundens kansli. Ordförande är generalsekreteraren.

Idag bedrivs stora delar av Studieförbundens etikarbete genom Etikgruppen, med representanter från de tio studieförbunden.

Utöver de gemensamma överenskommelserna som uppdateras årligen beslutade styrelsen under våren 2020 om en handlingsplan med tolv punkter för ett stärkt etikarbete. Handlingsplanen fokuserar bland annat på översyn av de gemensamma överenskommelserna och utveckling av ett IT-verktyg för identifiera oegentligheter i studieförbund. Dokumentet utökas med ytterligare punkter vartefter behov uppstår.

Styrelsen för Studieförbunden fastställde vid sitt sammanträde den 8 maj 2020 följande dokument:
– Studieförbundens etiska förhållningssätt
– Studieförbundens tolkningar och rekommendationer om anordnarskap
– Studieförbundens tolkningar och rekommendationer om kulturprogram
– Grundläggande cirkelledarutbildning
Dessa dokument är komplement till Folkbildningsrådets dokument, Statsbidrag till studieförbund 2020, Villkor och fördelningskriterier.

Den 19 februari 2020 fattade Studieförbunden beslut om två nya överenskommelser; Gemensam överenskommelse mellan studieförbund för samarbeten med föreningar och andra samarbetsparter samt Överenskommelse om tillämpning av tillgänglighetsbidraget, som också gäller tillsvidare.

Gemensamma överenskommelser 2020

Kontakt: Eva Ekengren, 0708-55 30 67 eva.ekengren@studieforbunden.se

Länkar: Statens syften med att stödja folkbildningen.  

Statsbidragsvillkor för studieförbund 2020