Göteborgsmodellen

Rapport

Hösten 2021 beslutade Göteborgs Stad att införa en ny modell för kommunens bidrag till studieförbunden. Syftet med denna kartläggning är att beskriva och kommentera väsentliga delar av den så kallade Göteborgsmodellen samt att med denna som grund lyfta fram några frågor av mer generell karaktär som berör relationen mellan studieförbund och det offentliga; stat, regioner och kommuner.

Grunden för kartläggningen är främst sju intervjuer med nio studieförbundsföreträdare
samt den omfattande dokumentation som är kopplad till Göteborgsmodellen. Göteborgsmodellens målformuleringar kommenteras och problematiseras, bland annat
frånvaron av mål för kultur, vilket är studieförbundens största verksamhetsområde.

Det är en allmän uppfattning att Göteborgsmodellen innebär ökad politisk styrning av
studieförbunden. Det är framför allt kombinationen av stadens mål med bidraget,
detaljerade verksamhetskriterier och fördelning av bidrag utifrån ansökningar som
sammantaget innebär att stadens inflytande ökar, på bekostnad av studieförbundens frihet.