Etablering av nyanlända

Det är dags att ta nästa steg i den nationella etableringspolitiken för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar.

Studiecirklar och andra folkbildningsinsatser är ett oumbärligt komplement inför och vid sidan av offentliga etableringsinsatser.

De tio studieförbunden har de senaste åren genomfört en omfattande verksamhet med asylsökande. Genom studiecirklar i bland annat svenska och samhällsorientering har dessa personer inkluderats i folkbildningsarbetet. Otaliga berättelser vittnar om att det har varit en omvälvande och viktig process för såväl deltagare som studiecirkelledare. Det vida kunskaps- och kontaktutbyte som är frukten av arbetet med målgruppen bör tas tillvara
också under den fortsatta etableringsprocessen i och med att personer får uppehållstillstånd. De tio studieförbunden kan göra mer.

Etableringen av nyanlända är en uppgift som i dag sköts av offentliga myndigheter med Arbetsförmedlingen och kommunerna i centrum. Vi menar att den kan förbättras väsentligt om studieförbunden får en tydlig roll som partner. Det är inte rimligt att det välfungerande och omfattande nätverk som de tio studieförbunden byggt upp med människor som är nya i Sverige ska upphöra i och med att de får uppehållstillstånd, så som fallet är nu.

Studiecirklar och andra folkbildningsinsatser är ett oumbärligt komplement inför och vid sidan av offentliga etableringsinsatser som Svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering. Det är angeläget att utveckla studieförbundens folkbildningsverksamhet med asylsökande till att också omfatta nyanlända i målgruppen för att påskynda etableringen: nätverksbyggande underlättar insteg på arbetsmarknaden och öppnar för deltagande i det demokratiska samhället.