Home Telefon

Pandemi-information

Nya regler för fysiska möten

2021-06-03

Styrelsen för Studieförbunden i samverkan har idag beslutat att ersätta tidigare beslut om principer för fysiska möten i studieförbunden med: studieförbunden genomför verksamhet utifrån myndigheternas regler och rekommendationer, samt att denna nya princip gäller omedelbart.

Beslutet fattades mot bakgrund av de förändringar i regelverket som trädde i kraft den 1 juni: ”För inomhusarrangemang ska deltagartaket som huvudregel fortsättningsvis vara åtta deltagare. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta förutsatt att deltagarna inte anvisas en sittplats, då upp till 500 deltagare kan tillåtas.”

Fysiska träffar i studieförbunden i relation till pandemin

2021-03-23

Med anledning av frågan om pandemin och fysiska träffar har styrelsen för Studieförbunden i samverkan beslutat följande:

Principen är att studieförbunden inte genomför fysiska möten men med undantag när myndigheterna angivit att fysiska träffar kan genomföras som exempelvis idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2002 eller senare, aktiviteter för boende som blivit vaccinerade i särskilt boende för äldre eller smittsäkra aktiviteter som sker utomhus. Eftersom Pandemilagen ger länsstyrelserna ansvar för beslut och tillsyn finns en möjlighet att få deras ställningstagande till möjligheten att genomföra viss verksamhet.

Folkuniversitetet har valt att ställa sig vid sidan om denna överenskommelse.

Annica Dahl, ABF, var inte närvarande vid beslutsdelen av sammanträdet och deltog därför inte i beslutet som styrelsen fattade. Hon anser att beslutet borde haft följande lydelse: ”Principen bör vara att studieförbunden inte genomför fysiska möten innan myndigheterna tydligt angivit att fysiska möten kan genomföras.”

Styrelsen beslutade stämma av beslutet kring fysiska träffar vid styrelsemötet 3 juni.