Bildningstrender 2018:

Bildning behövs för en levande demokrati

Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi mäta bildningstrenderna inom det livslånga lärandet. I årets upplaga noterar vi att bildningstörsten är stark men att inte alla, detta valår 2018, känner sig delaktiga i samhället.

Öppna rapport

Bildningstörsten är stark valåret 2018, men alla känner sig inte delaktiga i samhället.

10. Hundra år av demokrati

Hundra år av demokrati
Studieförbunden har i årets Bildningstrender särskilt tagit fasta på att det i år är val till riksdag, kommun och landsting och snart hundra år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt. Vi har valt att fördjupa oss i två viktiga områden för en livskraftig demokrati – delaktighet och mötesplatser.

Knappt varannan känner delaktighet i samhällsutvecklingen
På frågan om personer upplever att de har möjlighet att vara delaktiga i samhällets utveckling svarar knappt varannan person, 48 procent, att de kan vara det i hög eller ganska hög grad. 43 procent håller inte med om att de har möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Skillnaden i upplevd delaktighet skiljer sig dock markant mellan personer med olika utbildningsnivå. Medan 62 procent av de universitetsutbildade upplever att de kan vara delaktiga i samhällets utveckling är motsvarande siffra för personer med gymnasieutbildning 39 procent och för dem med enbart grundskoleutbildning 34 procent.

På den mer specifika frågan om personer upplever att de har tillräcklig kunskap för att kunna göra ett informerat val 2018 svarar 67 procent ja. Samtidigt upplever fler än en av fyra att de inte har tillräcklig kunskap för att göra ett informerat val. Även här finns en skillnad i svaren mellan personer med olika utbildningsnivå, där grundskoleutbildade svarar ja i lägre utsträckning än universitetsutbildade. Mest skiljer sig svaren åt mellan kvinnor och män, 40 procent av kvinnorna men bara 15 procent av männen uppger att de inte upplever sig ha tillräcklig kunskap för att göra ett informerat val 2018. Viktigt att poängtera är att frågan mäter upplevd kunskap hos de svarande.Det behöver alltså inte vara så att kvinnor har faktisk lägre kunskap. Dock upplever kvinnor sin kunskap som otillräcklig i högre grad än vad män gör.

Kapitel 1

General-sekreteraren inleder

I september i år går Sverige till val igen. Men demokrati är något mer än att rösta vart fjärde år. Kunskap, bildning och mötesplatser där människor får träffa såväl likasinnade som oliktänkande är nödvändiga för en vital demokrati, inte bara under ett valår utan varje dag alla år.

Kapitel 2

Om rapporten och sammanfattning

För femte året i rad presenterar Studieförbunden rapporten Bildningstrender, med de rådande trenderna inom bildning.

Kapitel 3

Nästan alla vill lära mer

Det är en stor bredd på de ämnen som allmänheten vill lära sig mer om. I topp ligger språk, mat och dryck samt hälsa och friskvård.

Kapitel 4

Språk populärast för tredje året i rad

Bland de som vill lära sig språk är spanska det överlägset mest populära språket.

Kapitel 5

Politik och samhälle intresserar unga

Medan intresset för många andra ämnen förändrats mellan 2017 och 2018 är ungas intresse för politik och samhälle stabilt.

Kapitel 6

Nyfikenheten är drivkraften

Mest nyfikna är unga. Hela 77 procent av 16-29-åringarna vill främst lära sig mer av ren nyfikenhet.

Kapitel 7

Studiecirkeln – förstahandsval för de flesta

På frågan hur personer skulle vilja lära sig mer om de ämnen som intresserar dem svarar flest av de tillfrågade att de skulle vilja delta i en studiecirkel. 42 procent har valt detta alternativ.

Kapitel 8

Unga googlar eller lär sig av familj och vänner

Studieförbund är fortfarande det populäraste alternativet för att lära mer för de som är över 50 år, medan forum på internet är mer populära för de under 50 år.

Kapitel 11

Demokratin måste erövras varje dag

Studieförbunden erbjuder sammanhang där människor får komma till tals och tillsammans med andra får möjlighet att bilda sig samt utveckla sina åsikter och demokratiska värderingar.

Kapitel 12

Mötesplatser behövs

Tillgången till mötesplatser är ofta avgörande för vår möjlighet att lära tillsammans med andra, oavsett om vi vill spela musik, öva ett nytt språk eller lära oss mer om stadsodling.