Bildningstrender 2018:

Bildning behövs för en levande demokrati

Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi mäta bildningstrenderna inom det livslånga lärandet. I årets upplaga noterar vi att bildningstörsten är stark men att inte alla, detta valår 2018, känner sig delaktiga i samhället.

Öppna rapport

Bildningstörsten är stark valåret 2018, men alla känner sig inte delaktiga i samhället.

12. Mötesplatser behövs

Tillgången till mötesplatser är ofta avgörande för vår möjlighet att lära tillsammans med andra, oavsett om vi vill spela musik, öva ett nytt språk eller lära oss mer om stadsodling.

I dag finns möjligheten att anordna studiecirklar på distans inom de tio studieförbunden men huvudparten av verksamheten är studiecirklar som kräver fysiska möten och  därmed tillgängliga mötesplatser.

En majoritet håller med om att det finns tillräckligt med mötesplatser i deras närhet där de kan träffa nya människor, 67 procent, respektive lära sig nya saker, 65 procent.  Kvinnor upplever dock i signifikant lägre grad än män att det finns mötesplatser där de kan träffa nya människor.

Totalt anser en av fyra att det inte finns tillräckligt med mötesplatser där de kan träffa nya människor. En av fem saknar mötesplatser där de kan lära sig nya saker.

Flest upplever att det finns tillräckligt med mötesplatser i Stockholm, i Småland och på Gotland och Öland, medan en lägre andel är nöjda med befintliga mötesplatser i Västsverige och i Norrland.

Mötesplatser är också viktiga för att bryta segregation och ge människor chans att möta oliktänkande. I undersökningen uppger hela 85 procent att de ofta eller ibland samtalar om samhällsfrågor med personer som har andra åsikter än vad de själva har. Genom att skapa möten mellan människor motverkar studieförbunden ”filterbubblor” och fördomar baserade på okunskap. De tio studieförbundens lokaler, personal och kultur- och bildningsutbud finns över hela landet. Flera av studieförbunden har verksamhet i samtliga 290 kommuner.

De tio studieförbunden, med sin starka förankring i alla delar av föreningsliv och civilsamhälle, möjliggör det livslånga lärandet för hela landets befolkning i såväl stad som glesbygd. Genom studiecirkelns pedagogik, där deltagarna själva väljer att delta och är med och bestämmer över vilka frågor som tas upp, utövar studieförbundens deltagare demokrati i praktiken, 365 dagar om året, varje år.

Kapitel 1

General-sekreteraren inleder

I september i år går Sverige till val igen. Men demokrati är något mer än att rösta vart fjärde år. Kunskap, bildning och mötesplatser där människor får träffa såväl likasinnade som oliktänkande är nödvändiga för en vital demokrati, inte bara under ett valår utan varje dag alla år.

Kapitel 2

Om rapporten och sammanfattning

För femte året i rad presenterar Studieförbunden rapporten Bildningstrender, med de rådande trenderna inom bildning.

Kapitel 3

Nästan alla vill lära mer

Det är en stor bredd på de ämnen som allmänheten vill lära sig mer om. I topp ligger språk, mat och dryck samt hälsa och friskvård.

Kapitel 4

Språk populärast för tredje året i rad

Bland de som vill lära sig språk är spanska det överlägset mest populära språket.

Kapitel 5

Politik och samhälle intresserar unga

Medan intresset för många andra ämnen förändrats mellan 2017 och 2018 är ungas intresse för politik och samhälle stabilt.

Kapitel 6

Nyfikenheten är drivkraften

Mest nyfikna är unga. Hela 77 procent av 16-29-åringarna vill främst lära sig mer av ren nyfikenhet.

Kapitel 7

Studiecirkeln – förstahandsval för de flesta

På frågan hur personer skulle vilja lära sig mer om de ämnen som intresserar dem svarar flest av de tillfrågade att de skulle vilja delta i en studiecirkel. 42 procent har valt detta alternativ.

Kapitel 8

Unga googlar eller lär sig av familj och vänner

Studieförbund är fortfarande det populäraste alternativet för att lära mer för de som är över 50 år, medan forum på internet är mer populära för de under 50 år.

Kapitel 10

Hundra år av demokrati

Knappt varannan känner delaktighet i samhällsutvecklingen

Kapitel 11

Demokratin måste erövras varje dag

Studieförbunden erbjuder sammanhang där människor får komma till tals och tillsammans med andra får möjlighet att bilda sig samt utveckla sina åsikter och demokratiska värderingar.