Bildningstrender 2018:

Bildning behövs för en levande demokrati

Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi mäta bildningstrenderna inom det livslånga lärandet. I årets upplaga noterar vi att bildningstörsten är stark men att inte alla, detta valår 2018, känner sig delaktiga i samhället.

Öppna rapport

Bildningstörsten är stark valåret 2018, men alla känner sig inte delaktiga i samhället.

3. Nästan alla vill lära mer

Hela 95 procent i årets undersökning anger minst ett ämne som de vill lära sig mer om under 2018. Allra störst är bildningstörsten hos de yngsta. Endast en procent av de  mellan 16 och 29 år uppger att de inte vill, eller inte vet om de vill, lära sig mer om något ämne 2018.

Det är en stor bredd på de ämnen som allmänheten vill lära sig mer om. I topp ligger språk, mat och dryck samt hälsa och friskvård. En tydlig trend i förra årets undersökning var ungas stora engagemang för att lära sig mer om många olika saker. Denna trend håller i sig även i år, men avtar något. Av alla 28 möjliga ämnesförslag är intresset för tolv av dessa signifikant högre bland unga. Ämnen som engagerar betydligt fler unga än äldre är exempelvis politik och samhälle, ekonomi, redovisning och juridik, hållbar utveckling, jämställdhet och inkludering, sång och musik samt foto, film och media. De som är 30-49 år är signifikant mer intresserade av cirkelledarutbildning och ledarskap eller  föreningskunskap och mötesteknik än andra åldersgrupper. Äldre över 50 år vill i högre grad än andra lära sig mer om släktforskning och historia, och intresset för att lära sig om data, IT och teknik är störst hos de över 65 år.

Intresset för friluftsliv, skog och fiske är större i Sydsverige medan personer i Västsverige är mer intresserade av att lära sig ekonomi, redovisning och juridik. Stockholm skiljer ut sig genom att nästan var tredje person där vill lära sig mer om politik och samhälle.

Kapitel 1

General-sekreteraren inleder

I september i år går Sverige till val igen. Men demokrati är något mer än att rösta vart fjärde år. Kunskap, bildning och mötesplatser där människor får träffa såväl likasinnade som oliktänkande är nödvändiga för en vital demokrati, inte bara under ett valår utan varje dag alla år.

Kapitel 2

Om rapporten och sammanfattning

För femte året i rad presenterar Studieförbunden rapporten Bildningstrender, med de rådande trenderna inom bildning.

Kapitel 4

Språk populärast för tredje året i rad

Bland de som vill lära sig språk är spanska det överlägset mest populära språket.

Kapitel 5

Politik och samhälle intresserar unga

Medan intresset för många andra ämnen förändrats mellan 2017 och 2018 är ungas intresse för politik och samhälle stabilt.

Kapitel 6

Nyfikenheten är drivkraften

Mest nyfikna är unga. Hela 77 procent av 16-29-åringarna vill främst lära sig mer av ren nyfikenhet.

Kapitel 7

Studiecirkeln – förstahandsval för de flesta

På frågan hur personer skulle vilja lära sig mer om de ämnen som intresserar dem svarar flest av de tillfrågade att de skulle vilja delta i en studiecirkel. 42 procent har valt detta alternativ.

Kapitel 8

Unga googlar eller lär sig av familj och vänner

Studieförbund är fortfarande det populäraste alternativet för att lära mer för de som är över 50 år, medan forum på internet är mer populära för de under 50 år.

Kapitel 10

Hundra år av demokrati

Knappt varannan känner delaktighet i samhällsutvecklingen

Kapitel 11

Demokratin måste erövras varje dag

Studieförbunden erbjuder sammanhang där människor får komma till tals och tillsammans med andra får möjlighet att bilda sig samt utveckla sina åsikter och demokratiska värderingar.

Kapitel 12

Mötesplatser behövs

Tillgången till mötesplatser är ofta avgörande för vår möjlighet att lära tillsammans med andra, oavsett om vi vill spela musik, öva ett nytt språk eller lära oss mer om stadsodling.