Bildningstrender 2018:

Bildning behövs för en levande demokrati

Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi mäta bildningstrenderna inom det livslånga lärandet. I årets upplaga noterar vi att bildningstörsten är stark men att inte alla, detta valår 2018, känner sig delaktiga i samhället.

Öppna rapport

Bildningstörsten är stark valåret 2018, men alla känner sig inte delaktiga i samhället.

6. Nyfikenheten är drivkraften

Nyfikenhet som drivkraft till lärande har ökat med fyra procentenheter, till 65 procent, jämfört med förra året. Mest nyfikna är unga. Hela 77 procent av 16-29-åringarna vill främst lära sig mer av ren nyfikenhet. Men även viljan att vara påläst är en stor drivkraft, särskilt för män och unga. De yngre sticker också ut genom att en av fem vill lära sig mer för att utveckla sitt ideella engagemang.

Det som hindrar flest, hälften av de tillfrågade, från att lära sig nya saker är tidsbrist. Minst tid har de mellan 16-49 år, medan endast 14 procent av de över 65 år anger att de saknar tid.

Yngre anger i högre utsträckning att de saknar ekonomiska resurser för att lära nytt. Tolv procent uppger att utbudet på deras ort hindrar dem från att lära mer. Upplevelsen av att utbud saknas är dock signifikant högre utanför storstäderna där två av tio anser att utbudet är ett hinder för lärande. Hela 28 procent av befolkningen upplever dock att det inte finns något som hindrar dem från att lära mer 2018.

Kapitel 1

General-sekreteraren inleder

I september i år går Sverige till val igen. Men demokrati är något mer än att rösta vart fjärde år. Kunskap, bildning och mötesplatser där människor får träffa såväl likasinnade som oliktänkande är nödvändiga för en vital demokrati, inte bara under ett valår utan varje dag alla år.

Kapitel 2

Om rapporten och sammanfattning

För femte året i rad presenterar Studieförbunden rapporten Bildningstrender, med de rådande trenderna inom bildning.

Kapitel 3

Nästan alla vill lära mer

Det är en stor bredd på de ämnen som allmänheten vill lära sig mer om. I topp ligger språk, mat och dryck samt hälsa och friskvård.

Kapitel 4

Språk populärast för tredje året i rad

Bland de som vill lära sig språk är spanska det överlägset mest populära språket.

Kapitel 5

Politik och samhälle intresserar unga

Medan intresset för många andra ämnen förändrats mellan 2017 och 2018 är ungas intresse för politik och samhälle stabilt.

Kapitel 7

Studiecirkeln – förstahandsval för de flesta

På frågan hur personer skulle vilja lära sig mer om de ämnen som intresserar dem svarar flest av de tillfrågade att de skulle vilja delta i en studiecirkel. 42 procent har valt detta alternativ.

Kapitel 8

Unga googlar eller lär sig av familj och vänner

Studieförbund är fortfarande det populäraste alternativet för att lära mer för de som är över 50 år, medan forum på internet är mer populära för de under 50 år.

Kapitel 10

Hundra år av demokrati

Knappt varannan känner delaktighet i samhällsutvecklingen

Kapitel 11

Demokratin måste erövras varje dag

Studieförbunden erbjuder sammanhang där människor får komma till tals och tillsammans med andra får möjlighet att bilda sig samt utveckla sina åsikter och demokratiska värderingar.

Kapitel 12

Mötesplatser behövs

Tillgången till mötesplatser är ofta avgörande för vår möjlighet att lära tillsammans med andra, oavsett om vi vill spela musik, öva ett nytt språk eller lära oss mer om stadsodling.