Bildningstrender 2018:

Bildning behövs för en levande demokrati

Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi mäta bildningstrenderna inom det livslånga lärandet. I årets upplaga noterar vi att bildningstörsten är stark men att inte alla, detta valår 2018, känner sig delaktiga i samhället.

Öppna rapport

Bildningstörsten är stark valåret 2018, men alla känner sig inte delaktiga i samhället.

2. Om rapporten och sammanfattning

Årets Bildningstrender i korthet
– 95 % vill lära mer om något ämne 2018
– 65 % ser nyfikenheten som den viktigaste drivkraften för lärande
– 4 av 10 vill lära sig mer genom att delta i en studiecirkel
– 6 av 10 unga vänder sig till internet för att lära mer
– 43 % upplever inte att de kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen

Om rapporten
För femte året i rad presenterar Studieförbunden rapporten Bildningstrender, med de rådande trenderna inom bildning. Vi fördjupar oss i vad, varför och hur människor i
Sverige vill lära sig nya saker år 2018.

Resultaten i rapporten bygger på en opinionsundersökning som gjorts i samarbete mellan Studieförbunden och Novus i november 2017. Mellan den 16-30 november 2017 genomfördes 1003 webbintervjuer med slumpmässigt utvalda personer från Novus Sverigepanel. Urvalet har åldersspannet 16-79 år och svarsfrekvensen var 56 procent ur nettourvalet.

Sammanfattning
Årets Bildningstrender visar att svenskarnas bildningstörst är fortsatt stark. Nästan alla, 95 procent, vill lära sig mer om något ämne i år och de allra flesta, 65 procent, vill lära sig mer av ren nyfikenhet. Nyfikenhet som drivkraft för lärande ökar jämfört med förra året.

Språk fortsätter för tredje året i rad att vara det ämne som de flesta vill lära sig mer av. Allra flest vill lära sig spanska år 2018. Det stabila språkintresset återspeglas i den stora andelen språkcirklar inom studieförbunden.

Förra årets Bildningstrender fokuserade på ungas samhällsintresse. Det är en trend som består även i år. Fyra av tio unga vill lära sig mer om politik och samhälle, vilket gör det till det populäraste ämnet bland de som är 16-29 år. Unga är intresserade av att lära sig mer om fler ämnen och har oftare nyfikenhet som drivkraft för sitt lärande, jämfört med andra ålderskategorier.

42 procent vill lära sig genom att delta i en studiecirkel, men intresset skiljer sig stort mellan olika åldersgrupper. En majoritet av de över 50 år skulle vilja lära sig mer genom en studiecirkel men bara 24 procent av de unga mellan 16 och 29 år. Att en vikande andel unga väljer studiecirklar som ett alternativ för lärande är en utmaning för studieförbunden. Samtidigt finns goda exempel på studieförbund som lyckats engagera unga med nyskapande verksamheter och genom att finnas på nya ställen.

Förutom att följa upp de senaste bildningstrenderna har vi i årets rapport fokuserat lite extra på demokratifrågor. Studieförbunden har drivit på och utvecklat den svenska
demokratin i över hundra år. Genom studier och möten har studieförbunden gett otaliga människor möjligheter att delta i samhällsdiskussioner och i demokratiska beslutsprocesser.

Vår undersökning visar att knappt hälften upplever att de har möjlighet att vara delaktiga i samhällets utveckling och att en av fyra inte upplever sig ha tillräcklig kunskap för att göra ett informerat val i september. Bland kortutbildade personer, utan slutförd gymnasieutbildning, känner sig bara drygt en av tre delaktiga i samhällsutvecklingen. En majoritet upplever däremot att det finns tillräckligt med mötesplatser i deras närhet där de kan träffa nya människor och lära sig nya saker.

Kapitel 1

General-sekreteraren inleder

I september i år går Sverige till val igen. Men demokrati är något mer än att rösta vart fjärde år. Kunskap, bildning och mötesplatser där människor får träffa såväl likasinnade som oliktänkande är nödvändiga för en vital demokrati, inte bara under ett valår utan varje dag alla år.

Kapitel 3

Nästan alla vill lära mer

Det är en stor bredd på de ämnen som allmänheten vill lära sig mer om. I topp ligger språk, mat och dryck samt hälsa och friskvård.

Kapitel 4

Språk populärast för tredje året i rad

Bland de som vill lära sig språk är spanska det överlägset mest populära språket.

Kapitel 5

Politik och samhälle intresserar unga

Medan intresset för många andra ämnen förändrats mellan 2017 och 2018 är ungas intresse för politik och samhälle stabilt.

Kapitel 6

Nyfikenheten är drivkraften

Mest nyfikna är unga. Hela 77 procent av 16-29-åringarna vill främst lära sig mer av ren nyfikenhet.

Kapitel 7

Studiecirkeln – förstahandsval för de flesta

På frågan hur personer skulle vilja lära sig mer om de ämnen som intresserar dem svarar flest av de tillfrågade att de skulle vilja delta i en studiecirkel. 42 procent har valt detta alternativ.

Kapitel 8

Unga googlar eller lär sig av familj och vänner

Studieförbund är fortfarande det populäraste alternativet för att lära mer för de som är över 50 år, medan forum på internet är mer populära för de under 50 år.

Kapitel 10

Hundra år av demokrati

Knappt varannan känner delaktighet i samhällsutvecklingen

Kapitel 11

Demokratin måste erövras varje dag

Studieförbunden erbjuder sammanhang där människor får komma till tals och tillsammans med andra får möjlighet att bilda sig samt utveckla sina åsikter och demokratiska värderingar.

Kapitel 12

Mötesplatser behövs

Tillgången till mötesplatser är ofta avgörande för vår möjlighet att lära tillsammans med andra, oavsett om vi vill spela musik, öva ett nytt språk eller lära oss mer om stadsodling.