Bildningstrender 2018:

Bildning behövs för en levande demokrati

Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi mäta bildningstrenderna inom det livslånga lärandet. I årets upplaga noterar vi att bildningstörsten är stark men att inte alla, detta valår 2018, känner sig delaktiga i samhället.

Öppna rapport

Bildningstörsten är stark valåret 2018, men alla känner sig inte delaktiga i samhället.

7. Studiecirkeln – förstahandsval för de flesta

På frågan hur personer skulle vilja lära sig mer om de ämnen som intresserar dem svarar flest av de tillfrågade att de skulle vilja delta i en studiecirkel. 42 procent har valt detta alternativ medan 39 procent vill söka via internet för att lära sig mer och 34 procent vill läsa eller titta på en film på egen hand eller fråga en vän. Skillnaderna är små jämfört med förra årets undersökning då samma tre alternativ toppade.

Precis som förra året finns betydande skillnader mellan könen i hur man vill lära sig mer. Hälften av kvinnorna anger att de vill lära sig genom att delta i en studiecirkel men bara 34 procent av männen.

Äldre personer är mer positiva till att lära genom studiecirklar än yngre. Endast 24 procent av de unga uppger att de vill lära sig genom att delta i en studiecirkel. Mer än en dubbelt så stor andel av personerna över 50 år svarar detsamma och bland de över 65 år vill 56 procent lära genom en studiecirkel.

De yngre vill i högre grad lära sig genom att studera på högskola eller universitet eller på egen hand genom att se på film, läsa en bok eller fråga en vän.

Totalt anger 26 procent att de helst vill lära sig tillsammans med andra och 23 procent att de helst vill lära på egen hand. Andelen som vill lära på egen hand är tre procentenheter högre än förra året medan andelen som vill lära tillsammans har minskat lika mycket. De över 65 år vill i högre grad än andra ålderskategorier lära tillsammans med andra, medan fyra av tio unga uppger att det är olika för olika ämnen.

Kapitel 1

General-sekreteraren inleder

I september i år går Sverige till val igen. Men demokrati är något mer än att rösta vart fjärde år. Kunskap, bildning och mötesplatser där människor får träffa såväl likasinnade som oliktänkande är nödvändiga för en vital demokrati, inte bara under ett valår utan varje dag alla år.

Kapitel 2

Om rapporten och sammanfattning

För femte året i rad presenterar Studieförbunden rapporten Bildningstrender, med de rådande trenderna inom bildning.

Kapitel 3

Nästan alla vill lära mer

Det är en stor bredd på de ämnen som allmänheten vill lära sig mer om. I topp ligger språk, mat och dryck samt hälsa och friskvård.

Kapitel 4

Språk populärast för tredje året i rad

Bland de som vill lära sig språk är spanska det överlägset mest populära språket.

Kapitel 5

Politik och samhälle intresserar unga

Medan intresset för många andra ämnen förändrats mellan 2017 och 2018 är ungas intresse för politik och samhälle stabilt.

Kapitel 6

Nyfikenheten är drivkraften

Mest nyfikna är unga. Hela 77 procent av 16-29-åringarna vill främst lära sig mer av ren nyfikenhet.

Kapitel 8

Unga googlar eller lär sig av familj och vänner

Studieförbund är fortfarande det populäraste alternativet för att lära mer för de som är över 50 år, medan forum på internet är mer populära för de under 50 år.

Kapitel 10

Hundra år av demokrati

Knappt varannan känner delaktighet i samhällsutvecklingen

Kapitel 11

Demokratin måste erövras varje dag

Studieförbunden erbjuder sammanhang där människor får komma till tals och tillsammans med andra får möjlighet att bilda sig samt utveckla sina åsikter och demokratiska värderingar.

Kapitel 12

Mötesplatser behövs

Tillgången till mötesplatser är ofta avgörande för vår möjlighet att lära tillsammans med andra, oavsett om vi vill spela musik, öva ett nytt språk eller lära oss mer om stadsodling.