Ett halvår med uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor:

Första länken

Under årets första månader har de tio studieförbunden med stöd av ett riktat statsbidrag bedrivit uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor med kort utbildning. Verksamheten har framgångsrikt ägt rum över hela landet.

Öppna rapport

Vi vet att svaret på hur människor bäst etableras finns hos dem själva.

4. Engagemang och ambition

Framgångsfaktorer. Ett halvår in i satsningen är de tio studieförbunden i full gång med att genomföra och planera verksamhet. Engagemanget är stort och ambitionerna höga.

Fram till den 1 juni 2018 hade de tio studieförbunden startat och slutfört cirka 400 arrangemang inom verksamheten riktad till utrikes födda kvinnor. Cirka 1 400 unika deltagare har rapporterats in. De tio studieförbunden har erfarenhet, kapacitet och vilja att göra ännu mer för målgruppen.

Folkbildningsverksamhetens innehåll avgörs som alltid i hög grad av deltagargruppens behov och lokala förutsättningar. Men det finns ett antal gemensamma nämnare och framgångsfaktorer för den verksamhet som redan är igång.

Ledare som förebilder
Ledarna är en av de viktigaste resurserna för folkbildande verksamhet. De tio studieförbunden har lagt ner stor möda på att rekrytera och utbilda cirkelledare. Studieförbunden har i de uppsökande insatserna genomgående många ledare som själva är utrikes födda kvinnor. Detta har flera fördelar, eftersom de tillgängliggör studieförbundens verksamhet genom sin språkliga och kulturella kompetens. I en del verksamheter bjuds etablerade kvinnor in för att fungera som inspirerande mentorer.

Föreningar – en väg in
En stor del av de uppsökande insatserna genomförs tillsammans med lokala föreningar. Studieförbundens finförgrenade nätverk, med 360 medlemsorganisationer, är en framgångsfaktor för en stor del av folkbildningen. Föreningarna skapar förutsättningar att nå ut till kvinnor som inte tidigare varit i kontakt med folkbildningens organisationer. Samarbetet sänker trösklarna att delta – verksamheten genomförs i en för deltagarna redan känd miljö. Föreningarna fungerar även som länkar till omvärlden.

Utgångspunkten är deltagarnas egna intressen
Avgörande för att nå och motivera kvinnorna i målgruppen är att sänka trösklarna till deltagande i studieförbundens verksamhet. För att bryta den isolering som många av kvinnorna hamnat i är det också viktigt att sänka trösklarna till det övriga samhället. För de tio studieförbunden handlar det om att forma verksamheterna med utgångspunkt i deltagarnas gemensamma intressen. Det kan i praktiken innebära att verksamheten inleds med en kartläggning av vad kvinnorna i gruppen vill och har för mål. Utifrån ett gemensamt intresse för exempelvis odling, hantverk eller egenföretagande arrangeras studiebesök på arbetsplatser och aktiviteter som utvecklar intresset och tar kvinnorna närmare sina mål.

Självförtroende är nyckeln
I regeringens beskrivning av de uppsökande insatserna framhålls syfte att stärka deltagarnas självförtroende. De tio studieförbundens välbeprövade folkbildningspedagogik som utgår från individens och gruppens behov, vilja och förutsättningar passar väl för uppgiften. Att höja deltagarnas självförtroende är en viktig grund inom alla verksamheter. Genom att utgå från kvinnornas egna intressen och befintliga kunskaper stärks också deras tro på den egna förmågan. Att stärka svenska-kunskaperna är ofta ett första steg, eftersom många av deltagarna inte har slutfört sfi.Studieförbundens verksamhet erbjuder ett tillfälle att lära sig språket men lika mycket ett tillfälle att våga prata svenska med andra.

Samverkan för att skapa en kedja
Utöver det långtgående samarbetet med civilsamhällesorganisationer är samverkan med andra samhällsaktörer ett vanligt och viktigt inslag i verksamheten. Bland de verksamheter som kommit igång finns det exempel på samverkan med såväl kommuner som med Arbetsförmedlingen och företag. Strävan är att de utrikes födda kvinnorna som deltar i studieförbundens verksamhet sedan kan få stöd att gå vidare till folkhögskolor eller annan vuxenutbildning, arbete eller praktik. De tio studieförbundens gemensamma mål är att genom studiebesök och kontakt med utbildningsanordnare, folkhögskolor, företag och Arbetsförmedlingen initiera en kedja till vidare studier och arbete där folkbildningen inom studieförbunden blir den första länken.

Kapitel 1

Ett framgångsrikt koncept

De tio studieförbunden bedriver från och med 2018 uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor med stöd av ett riktat statsbidrag. Studieförbunden ser den nya satsningen som viktig och välkommen.

Kapitel 2

Uppdraget är att fortsätta göra skillnad

Syftet med statsbidraget är att möjliggöra för studieförbunden att intensifiera sitt arbete med att nå fram till kvinnor som av olika skäl inte deltar i utbildning.

Kapitel 3

Metoder för jämställdhet

De tio studieförbunden arbetar aktivt för att all verksamhet ska vara jämställd och jämlik

Kapitel 5

Verksamhets-exempel

Verksamhetsexempel från de tio studieförbunden

Kapitel 6

Sporrade av uppgiften

Vi är övertygade om att studieförbundens folkbildningsverksamhet för de här kvinnorna är den mest avgörande insatsen för att öppna vägar in till det svenska samhället.

Kapitel 7

Vårt budskap är lika enkelt som viktigt

De tio studieförbunden har på ett halvår etablerat en omfattande verksamhet med potential att göra långsiktig skillnad för många kvinnor. Låt inte detta bli ytterligare ett i raden av kortsiktiga projekt

Kapitel 8

Reportage: Ett nytt fönster öppnar sig

Utgå från det du kan och har med dig från hemlandet istället för att låta dig hindras av att du inte kan språket.