Ett halvår med uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor:

Första länken

Under årets första månader har de tio studieförbunden med stöd av ett riktat statsbidrag bedrivit uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor med kort utbildning. Verksamheten har framgångsrikt ägt rum över hela landet.

Öppna rapport

Vi vet att svaret på hur människor bäst etableras finns hos dem själva.

1. Ett framgångsrikt koncept

Sammanfattning. De tio studieförbunden bedriver från och med 2018 uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor med stöd av ett riktat statsbidrag. Studieförbunden ser den nya satsningen som viktig och välkommen.

Utrikes födda kvinnor i Sverige, särskilt utomeuropeiskt födda, deltar i arbetskraften i väsentligt lägre grad än utrikes födda män och inrikes födda kvinnor. Den forskning som finns pekar på att uppsökande verksamhet med låg tröskel är ett framgångsrikt koncept för att inkludera de kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden, men att en stor del av de insatser som idag finns är tidsbegränsade lokala initiativ drivna i projektform.

De tio studieförbunden finns över hela landet, har omfattande nätverk och kontakter med det övriga civila samhället och en lång erfarenhet av att arbeta uppsökande. Detta gör studieförbunden väl rustade att bedriva insatser för att lotsa utrikes födda och korttidsutbildade kvinnor till vidare utbildning eller arbete.

En färsk undersökning gjord av Studieförbunden i samarbete med Novus visar att studieförbunden åtnjuter ett högt förtroende bland allmänheten. Fyra av tio anser att studieförbunden och övriga civilsamhället är de aktörer som bäst stöttar de utrikes födda kvinnorna som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

De tio studieförbundens uppsökande insatser:
– Når ut till kvinnor som tidigare inte har tagit del av folkbildningens verksamheter. Detta gör vi genom samarbete med det lokala föreningslivet. Kvinnor som har deltagit i insatserna får möjlighet att i ett senare skede arbeta som ledare, förebilder och mentorer – folkbildare!
– Stärker deltagarnas självförtroende, bryter isolering och ger förutsättningar att närma sig sina framtidsmål. Detta möjliggörs genom att  verksamheten utgår från kvinnornas intressen och befintliga kompetenser.
-Blir den första länken i en kedja till vidare studier och arbete genom samverkan med andra aktörer som kommuner, Arbetsförmedlingen och folkhögskolor.

Vårt budskap är lika enkelt som det är viktigt. Låt den verksamhet som de tio studieförbunden skapat på ett halvår få fortsätta att växa, utvecklas och göra långsiktig skillnad för många kvinnor i Sverige. Låt inte detta bli ytterligare ett i raden av kortsiktiga projekt.

Studieförbunden föreslår:
– Att anslaget till motiverande och uppsökande insatser riktade till utrikes födda kvinnor ökas till 200 miljoner kronor årligen från och med 2019. Detta skulle möjliggöra för de tio studieförbunden att erbjuda 30 000 kvinnor att delta varje år i stället för de cirka
5 000 som förväntas delta idag.
– Att den uppsökande verksamheten permanentas och medel tillförs det generella folkbildningsanslaget till de tio studieförbunden.

Kapitel 2

Uppdraget är att fortsätta göra skillnad

Syftet med statsbidraget är att möjliggöra för studieförbunden att intensifiera sitt arbete med att nå fram till kvinnor som av olika skäl inte deltar i utbildning.

Kapitel 3

Metoder för jämställdhet

De tio studieförbunden arbetar aktivt för att all verksamhet ska vara jämställd och jämlik

Kapitel 4

Engagemang och ambition

Ett halvår in i satsningen är de tio studieförbunden i full gång med att genomföra och planera verksamhet. Engagemanget är stort och ambitionerna höga.

Kapitel 5

Verksamhets-exempel

Verksamhetsexempel från de tio studieförbunden

Kapitel 6

Sporrade av uppgiften

Vi är övertygade om att studieförbundens folkbildningsverksamhet för de här kvinnorna är den mest avgörande insatsen för att öppna vägar in till det svenska samhället.

Kapitel 7

Vårt budskap är lika enkelt som viktigt

De tio studieförbunden har på ett halvår etablerat en omfattande verksamhet med potential att göra långsiktig skillnad för många kvinnor. Låt inte detta bli ytterligare ett i raden av kortsiktiga projekt

Kapitel 8

Reportage: Ett nytt fönster öppnar sig

Utgå från det du kan och har med dig från hemlandet istället för att låta dig hindras av att du inte kan språket.