Ett halvår med uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor:

Första länken

Under årets första månader har de tio studieförbunden med stöd av ett riktat statsbidrag bedrivit uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor med kort utbildning. Verksamheten har framgångsrikt ägt rum över hela landet.

Öppna rapport

Vi vet att svaret på hur människor bäst etableras finns hos dem själva.

3. Metoder för jämställdhet

De tio studieförbunden arbetar aktivt för att all verksamhet ska vara jämställd och jämlik. I och med Folkbildning med asylsökande identifierades 2015 utmaningen att nå kvinnliga deltagare. För att öka kvinnors möjlighet att delta i verksamheten arbetar studieförbunden med:
– Grupper för endast kvinnor
– Uppsökande verksamhet
– Utgå från individernas förutsättningar
– Aktiviteter för barn i samband med studiecirkeln
– Engagera vidare deltagare ur verksamheten genom att göra dem till cirkelledare

Som ett resultat av dessa metoder vändes utvecklingen med en underrepresentation av kvinnor. Andelen kvinnor i studieförbundens asylverksamhet var betydligt högre än i målgruppen asylsökande som helhet 2016 och 2017. Lärdomarna från Folkbildning med asylsökande tar de tio studieförbunden med sig i det vidare arbetet med utrikes födda kvinnor.

Kapitel 1

Ett framgångsrikt koncept

De tio studieförbunden bedriver från och med 2018 uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor med stöd av ett riktat statsbidrag. Studieförbunden ser den nya satsningen som viktig och välkommen.

Kapitel 2

Uppdraget är att fortsätta göra skillnad

Syftet med statsbidraget är att möjliggöra för studieförbunden att intensifiera sitt arbete med att nå fram till kvinnor som av olika skäl inte deltar i utbildning.

Kapitel 4

Engagemang och ambition

Ett halvår in i satsningen är de tio studieförbunden i full gång med att genomföra och planera verksamhet. Engagemanget är stort och ambitionerna höga.

Kapitel 5

Verksamhets-exempel

Verksamhetsexempel från de tio studieförbunden

Kapitel 6

Sporrade av uppgiften

Vi är övertygade om att studieförbundens folkbildningsverksamhet för de här kvinnorna är den mest avgörande insatsen för att öppna vägar in till det svenska samhället.

Kapitel 7

Vårt budskap är lika enkelt som viktigt

De tio studieförbunden har på ett halvår etablerat en omfattande verksamhet med potential att göra långsiktig skillnad för många kvinnor. Låt inte detta bli ytterligare ett i raden av kortsiktiga projekt

Kapitel 8

Reportage: Ett nytt fönster öppnar sig

Utgå från det du kan och har med dig från hemlandet istället för att låta dig hindras av att du inte kan språket.