Ett halvår med uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor:

Första länken

Under årets första månader har de tio studieförbunden med stöd av ett riktat statsbidrag bedrivit uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor med kort utbildning. Verksamheten har framgångsrikt ägt rum över hela landet.

Öppna rapport

Vi vet att svaret på hur människor bäst etableras finns hos dem själva.

6. Sporrade av uppgiften

Utmaningar. Att bygga upp en för studieförbunden helt ny verksamhetsform är inget som görs över en dag. Under de gångna månaderna har de tio studieförbunden tagit sig an flera utmaningar för att få de uppsökande insatserna att fungera så bra som möjligt.

Ett resurskrävande arbete
Gruppen utrikes födda och korttidsutbildade kvinnor är en delvis ny målgrupp för flera av studieförbunden. Det är också en målgrupp som i stort sett alla samhällsaktörer hittills har haft svårt att nå. Målgruppen utrikes födda och korttidsutbildade kvinnor skiljer sig på flera sätt från målgruppen för studieförbundens senaste särskilda uppdrag: asylsökande. De asylsökande var lätta att nå genom Migrationsverkets anläggningsboenden. De var också generellt mycket motiverade att delta i studieförbundens språkverksamhet. Många av kvinnorna i målgruppen för de uppsökande insatserna har bott i Sverige en längre tid, men har av olika anledningar inte lyckats med att slutföra sfi, påbörja annan utbildning eller få ett arbete. Detta har i sin tur lett till isolering, bristande självförtroende och uppgivenhet. Att hitta dessa kvinnor, etablera kontakt och motivera till att delta i studieförbundens verksamhet är ett resurskrävande arbete.

Vi är övertygade om att studieförbundens folkbildningsverksamhet för de här kvinnorna är den mest avgörande insatsen för att öppna vägar in till det svenska samhället. Att de tio studieförbunden åtnjuter ett brett stöd hos allmänheten ser vi som en stor tillgång. Studieförbunden genomförde nyligen en undersökning i samarbete med Novus där allmänheten tillfrågades om etableringen av utrikes födda kvinnor i Sverige. Fyra av tio svenskar anser att studieförbunden och övriga civilsamhället är den aktör som är bäst på att stötta utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden till att i högre grad delta i utbildning, arbetsliv och samhällsliv. Förtroendet för studieförbunden och civilsamhället är överlägset mycket större än förtroendet för kommunernas (28 %) och Arbetsförmedlingens (15 %) förmåga inom det här området. Hela sju av tio svenskar tror att etableringen av utrikes födda kvinnor i Sverige kommer lyckas bättre om studieförbund och övriga civilsamhället spelar en aktiv roll. De här resultaten förpliktigar och ger oss råg i ryggen.

Att etablera lokal närvaro kräver tålamod
Genomgående framhävs tid, tålamod och långsiktighet som avgörande för att verksamheten ska lyckas. Många av de kvinnor som är aktuella för satsningen bor i bostadsområden med en hög andel utrikes födda, med ett traditionellt sett lågt deltagande i studieförbundens folkbildning. De medel som uppdraget med uppsökande verksamhet tillför folkbildningen gör det möjligt för studieförbunden att nå ut i områden där de fram till idag inte funnits. Men att etablera närvaro, utbilda ledare och hitta relevanta samverkansparter är en process som tar tid. Därför finns det en oro för att även denna verksamhet ska fastna i fällan att ses som ett kortsiktigt projekt.

Begränsade ekonomiska resurser
Den betydande ekonomiska satsningen som staten gjorde för Folkbildning med asylsökande gav de tio studieförbunden förutsättningar att prioritera asylverksamheten och avsätta resurser för planering, utveckling och samordning. Det ökade statsanslaget under 2016 (då studieförbunden tilldelades 224 miljoner kronor) var en avgörande framgångsfaktor.

Satsningen på uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser riktade till utrikes födda kvinnor är nödvändig, men begränsad. Studieförbunden har svårt att hitta resurser för det utvecklingsarbete som är väsentligt i uppstarten av en helt ny verksamhet. Ett utökat statsbidrag skulle innebära att studieförbunden kunde planera sitt arbete mer effektivt, så att fler kvinnor kan delta till en lägre summa per individ. På så sätt skulle också fler personer få möjlighet att ta del av insatserna.

Kapitel 1

Ett framgångsrikt koncept

De tio studieförbunden bedriver från och med 2018 uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor med stöd av ett riktat statsbidrag. Studieförbunden ser den nya satsningen som viktig och välkommen.

Kapitel 2

Uppdraget är att fortsätta göra skillnad

Syftet med statsbidraget är att möjliggöra för studieförbunden att intensifiera sitt arbete med att nå fram till kvinnor som av olika skäl inte deltar i utbildning.

Kapitel 3

Metoder för jämställdhet

De tio studieförbunden arbetar aktivt för att all verksamhet ska vara jämställd och jämlik

Kapitel 4

Engagemang och ambition

Ett halvår in i satsningen är de tio studieförbunden i full gång med att genomföra och planera verksamhet. Engagemanget är stort och ambitionerna höga.

Kapitel 5

Verksamhets-exempel

Verksamhetsexempel från de tio studieförbunden

Kapitel 7

Vårt budskap är lika enkelt som viktigt

De tio studieförbunden har på ett halvår etablerat en omfattande verksamhet med potential att göra långsiktig skillnad för många kvinnor. Låt inte detta bli ytterligare ett i raden av kortsiktiga projekt

Kapitel 8

Reportage: Ett nytt fönster öppnar sig

Utgå från det du kan och har med dig från hemlandet istället för att låta dig hindras av att du inte kan språket.