Ett halvår med uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor:

Första länken

Under årets första månader har de tio studieförbunden med stöd av ett riktat statsbidrag bedrivit uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor med kort utbildning. Verksamheten har framgångsrikt ägt rum över hela landet.

Öppna rapport

Vi vet att svaret på hur människor bäst etableras finns hos dem själva.

2. Uppdraget är att fortsätta göra skillnad

Bakgrund. Den framgångsrika verksamheten med asylsökande angavs av regeringen som motivering till att studieförbunden tilldelades nya medel för riktade insatser för utrikes födda kvinnor. Sedan 2015 har de tio studieförbunden bedrivit folkbildning med asylsökande (Svenska från dag ett och Vardagssvenska) med närmare 120 000 deltagare (Beräkningar i budgetpropositionen 2018). Folkbildning med asylsökande genomfördes i över 270 av landets kommuner och en hög andel av den totala målgruppen vuxna asylsökande nåddes. För att ta vara på erfarenheterna och kontakterna från det framgångsrika arbetet med nyanlända föreslog Studieförbunden 2017 att de tio studieförbunden skulle bli offentliga myndigheters partner
i etableringen. Studieförbunden föreslog också att målgruppen för folkbildning med asylsökande skulle vidgas till att även omfatta nyanlända med uppehållstillstånd.

I budgetpropositionen för 2018 tilldelades de tio studieförbunden 30 miljoner kronor för studiemotiverande och uppsökande insatser riktade till utrikes födda kvinnor. I vårbudgeten föreslogs att ytterligare 10 miljoner kronor skulle tillföras satsningen för 2018, 2019 och 2020 föreslås den årliga summan bli 50 miljoner kronor.

Syftet med statsbidraget är att möjliggöra för studieförbunden att intensifiera sitt arbete med att nå fram till kvinnor som av olika skäl inte deltar i utbildning. Insatserna ska främja kvinnornas chanser till jobb, visa på möjliga vägar in i utbildning, t ex inom folkhögskola eller yrkesutbildning samt stärka deltagarnas självförtroende. Målgrupp för insatserna är utrikes födda kvinnor över 19 år, som är korttidsutbildade och folkbokförda i Sverige.

Utrikes födda kvinnors situation i Sverige idag
Utrikes födda kvinnor i Sverige, särskilt utomeuropeiskt födda, deltar i arbetskraften i väsentligt lägre grad än utrikes födda män och inrikes födda kvinnor. Att det finns ett gap mellan arbetsmarknadens krav och utbildningsnivån hos många utrikes födda kvinnor likväl som diskriminering och bristande jämställdhet utgör hinder för deltagande i arbetskraften. Många kommuner anger att nyanlända kvinnor har ett lågt deltagande i svenskundervisning och i samhällsorientering. Även ohälsa inom gruppen är en möjlig orsak till lägre arbetskraftsdeltagande. (Statskontorets sammanställning av kunskap om utomeuropeiskt födda kvinnor som står utanför arbetskraften (2018)).

Utrikes födda kvinnor har ett lägre valdeltagande än inrikes födda kvinnor. I riksdagsvalet 2014 röstade närmare 90 procent av de inrikes födda kvinnorna, medan bara drygt 70 procent av kvinnorna födda i Asien och Afrika tog sig till valurnorna. (Valdeltagande och representation – Om invandring och politisk integration i Sverige, Delmi (2017)).

Nordiska ministerrådets genomgång av nationella etableringsåtgärder i de nordiska länderna visar att etableringsinsatser som är specifikt inriktade på kvinnor är ytterst ovanliga4. Även Sveriges Kvinnolobby har uppmärksammat att nyanlända kvinnor i Sverige får mindre, sämre och senare stöd för etablering än nyanlända män. Män får även i högre grad del av de dyraste etableringsinsatserna. (Snappsår & stickspår – en jämställdhetsgranskning av etableringsinsatser i budgetpropositionen för 2017, Sveriges kvinnolobby (2017)).

I Nordiska ministerrådets rapport dras slutsatsen att uppsökande verksamhet med låg tröskel förefaller vara ett framgångsrikt koncept för att inkludera kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden men att många av de åtgärder som finns idag är lokala och tidsbegränsade projekt. (Nyanlända kvinnors etablering, Nordiska ministerrådet (2018)).

 

Kapitel 1

Ett framgångsrikt koncept

De tio studieförbunden bedriver från och med 2018 uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor med stöd av ett riktat statsbidrag. Studieförbunden ser den nya satsningen som viktig och välkommen.

Kapitel 3

Metoder för jämställdhet

De tio studieförbunden arbetar aktivt för att all verksamhet ska vara jämställd och jämlik

Kapitel 4

Engagemang och ambition

Ett halvår in i satsningen är de tio studieförbunden i full gång med att genomföra och planera verksamhet. Engagemanget är stort och ambitionerna höga.

Kapitel 5

Verksamhets-exempel

Verksamhetsexempel från de tio studieförbunden

Kapitel 6

Sporrade av uppgiften

Vi är övertygade om att studieförbundens folkbildningsverksamhet för de här kvinnorna är den mest avgörande insatsen för att öppna vägar in till det svenska samhället.

Kapitel 7

Vårt budskap är lika enkelt som viktigt

De tio studieförbunden har på ett halvår etablerat en omfattande verksamhet med potential att göra långsiktig skillnad för många kvinnor. Låt inte detta bli ytterligare ett i raden av kortsiktiga projekt

Kapitel 8

Reportage: Ett nytt fönster öppnar sig

Utgå från det du kan och har med dig från hemlandet istället för att låta dig hindras av att du inte kan språket.