Ett halvår med uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor:

Första länken

Under årets första månader har de tio studieförbunden med stöd av ett riktat statsbidrag bedrivit uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor med kort utbildning. Verksamheten har framgångsrikt ägt rum över hela landet.

Öppna rapport

Vi vet att svaret på hur människor bäst etableras finns hos dem själva.

7. Vårt budskap är lika enkelt som viktigt

I ett läge där utrikes födda kvinnors etablering har nedprioriterats under en längre tid är satsningen på uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser viktig och välkommen. Alltför många personer har i dagens system fallit mellan stolarna och befinner sig i en situation där avståndet till arbetsmarknad, utbildning och samhällsliv växer år för år.

De utrikes födda kvinnor med kort utbildning som studieförbunden möter står i vissa fall helt utanför de offentliga stödsystemen. Men det är långt ifrån säkert att ens de kvinnor som faktiskt är inskrivna hos Arbetsförmedlingen kommer närmare arbete eller utbildning. Arbetsförmedlingen har få insatser för de som står allra längst från arbetsmarknaden och för personer som inte slutfört de första två grundläggande stegen i SFI. Att samhället hittills misslyckats med att ge utrikes födda kvinnor i Sverige tillräckliga förutsättningar att etablera sig och delta i samhället är en arbetsmarknadsutmaning. Allvarligare ändå är det faktum att det är ett växande demokratiproblem. Att utrikes födda kvinnor är underrepresenterade i politiska församlingar, inte nyttjar sin rösträtt eller engagerar sig i sitt lokalsamhälle påverkar i slutändaninte bara deras egna livskvalitet, utan även deras barn och livsmiljö.

Den evidens som finns pekar på att just uppsökande verksamhet med låga trösklar är ett framgångsrikt koncept för att inkludera kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. För de tio studieförbunden är detta ingen överraskning.

Behovet av insatser som särskilt riktar sig till utrikes födda kvinnor kommer inte att minska under överskådlig tid. Ett långsiktigt arbete med denna grupp är avgörande för att klara den etableringsutmaning Sverige står inför.

Vårt budskap är enkelt. De tio studieförbunden har på drygt ett halvår etablerat en omfattande verksamhet med potential att växa, utvecklas och göra långsiktig skillnad för många kvinnor i Sverige. Låt inte detta bli ytterligare ett i raden av kortsiktiga projekt, utan en självklar och prioriterad del av folkbildningen.

Studieförbunden föreslår:
– Att anslaget till motiverande och uppsökande insatser riktade till utrikes födda kvinnor ökas från 40 miljoner kronor 2018 till 200 miljoner kronor årligen från och med 2019. Detta skulle innebära att studieförbunden kan erbjuda insatser till 30 000 kvinnor varje år i stället för cirka 5 000 som idag.
– Att verksamheten permanentas och medel tillförs det generella folkbildningsanslaget till studieförbunden.

Kapitel 1

Ett framgångsrikt koncept

De tio studieförbunden bedriver från och med 2018 uppsökande insatser för utrikes födda kvinnor med stöd av ett riktat statsbidrag. Studieförbunden ser den nya satsningen som viktig och välkommen.

Kapitel 2

Uppdraget är att fortsätta göra skillnad

Syftet med statsbidraget är att möjliggöra för studieförbunden att intensifiera sitt arbete med att nå fram till kvinnor som av olika skäl inte deltar i utbildning.

Kapitel 3

Metoder för jämställdhet

De tio studieförbunden arbetar aktivt för att all verksamhet ska vara jämställd och jämlik

Kapitel 4

Engagemang och ambition

Ett halvår in i satsningen är de tio studieförbunden i full gång med att genomföra och planera verksamhet. Engagemanget är stort och ambitionerna höga.

Kapitel 5

Verksamhets-exempel

Verksamhetsexempel från de tio studieförbunden

Kapitel 6

Sporrade av uppgiften

Vi är övertygade om att studieförbundens folkbildningsverksamhet för de här kvinnorna är den mest avgörande insatsen för att öppna vägar in till det svenska samhället.

Kapitel 8

Reportage: Ett nytt fönster öppnar sig

Utgå från det du kan och har med dig från hemlandet istället för att låta dig hindras av att du inte kan språket.