Studiecirklar och andra folkbildningsinsatser är ett oumbärligt komplement inför och vid sidan av offentliga etableringsinsatser.

6. Exempel på verksamhet som påskyndar etableringen av asylsökande och nyanlända

– Bilda i Linköping har under längre tid drivit verksamheten ”Gårdshuset mamma-barnsvenska”, i dagsläget har de fyra olika grupper som riktar sig till nyanlända kvinnor som är anmälda till sfi men som ej avslutat sina studier. Grupperna träffas två gånger i veckan. Mammorna får träna på att skriva, läsa och prata svenska och lära sig om Sverige och om hur livet är här. Verksamheten drivs genom ett Offentligt idéburet partnerskap (IOP) mellan bildningsnämnden och Studieförbundet Bilda. Mer info: www.gardshuset.se

– Studiefrämjandet arrangerar studiecirklar utifrån studieplanen ”Älskade barn” över hela landet. Målgruppen är särskilt föräldralediga mammor och pappor. Många somaliska föreningar runt om i landet har visat intresse för föräldrautbildningarna. Mer info: http://www.studieframjandet.se/Hitta-ditt-intresse/Miljo–samhalle/Foraldrar–barn/Alskade-barn/

– I Malmö och Stockholm har Folkuniversitet en kurs i Vardagssvenska som riktar sig till enbart kvinnor och med beredskap för att det också kan följa med barn.

– Folkuniversitetet Malmö har utformat verksamhet inom Svenska från dag ett utifrån ett koncept för föräldraskola (som de tidigare anordnat som en IOP i samarbete med Malmö Stad, YKV Tillsammans kan vi). Mer info: http://www.folkuniversitetet.se/Har-finns-vi/Malmo/Tillsammans-kan-vi—foraldrar-barn-och-skola/

– Flera studieförbund i Halland (samordnare för studieförbunden är Folkuniversitet Malmö) har tillsammans med region Hallands lokala nämnder i Halmstad och Hylte en satsning för nyanlända barnfamiljer tillsammans med Kultur i Halland, civilsamhället och de berörda kommunerna. En ryggsäck med böcker och spel har tagits fram för att fungera som inspiration och introduktion till svenska språket. Genom så kallade ”språkstartare” träffas barnfamiljer och använder materialet i väskan tillsammans på ett lekfullt sätt. Det är inte bara språkutvecklande utan kan också ge nya vänner.

– ABF Halmstads ”Det goda livet”, började som ett ESF-projekt och drivs nu som egen ideell förening/socialt företag – de driver café, catering och skönhetssalong, har verksamhet för unga tjejer  och uppdragsutbildning för långtidsarbetslösa kvinnor med hälsoproblem m.m. Studiecirklar och annan undervisning fortsätter genom ABF.

– ABF Fyrbodal – ”Starka kvinnor”, syftar till att öka kunskaper i svenska, praktiskt arbete såsom sömnad och möjlighet att utbilda sig till Doula. Samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen, Göteborgs universitet och mödravårdscentral.

– ABF (bland annat i Huddinge i Vårby Gård och Malmö men även på fler orter) driver ”Yallatrappan” i samarbete med bland annat Coompanion. Det är ett projekt som drivs med medel från Tillväxtverket för att öka nyanlända kvinnors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

– ABF Gästrikebygden driver ”Från ord till bord” som ska öka deltagarnas kunskaper i svenska och matlagning. Verksamheten riktar sig till nyanlända kvinnor som vill jobba i storkök eller restaurang. Sker med finansiering av Tillväxtverket.

– Vuxenskolan Örebro län samarbetar med LRF för att öka asylsökande och nyanländas kunskap om svenska språket och även skapa jobbmatchningar i de gröna näringarna i Örebro län. Tillsammans med språkstudier så erbjuds deltagare kompletteringsutbildningar, så som exempelvis trädfällning, för att uppfylla arbetsgivarnas efterfrågade kompetenser. Verksamheten har pågått sedan augusti 2016 och hittills har sju deltagare fått heltidsarbete. Finansieras till viss del av Tillväxtverket.

– Ibn Rushd Stockholm har genom ett samarbete med Svenska kyrkan och Stockholms moské studiecirklar i svenska och samhällsorientering. Genom samverkan med lokala arbetsgivare i ett företagsnätverk får deltagare möjlighet att göra praktik och insteg på arbetsmarknaden.

– Sensus Bengtsfors har en mammagrupp för föräldralediga med särskilt fokus på nyanlända.

– Medborgarskolan Göteborg har studiecirklar i svenska och nära samarbete med olika typer av företag och potentiella arbetsgivare. Syftet är att genom folkbildning underlätta för deltagare att tillgodogöra sig företagens egna yrkesutbildningar.

Kapitel 2

Förbättra möjligheterna att fortsätta folkbildnings-insatsen

Sammanfattning och studieförbunden föreslår.

Kapitel 4

Studieförbunds-verksamhet med asylsökande i 272 kommuner

Framgångsfaktorer och ekonomiska förutsättningar.

Kapitel 5

Studieförbundens mötesplatser möjliggör etableringen

Studieförbunden som komplement och fokus på att öka jämställdheten.

Kapitel 7

En naturlig samverkan

Kostnadseffektiv insats och förslag på finansieringsmodeller