Studiecirklar och andra folkbildningsinsatser är ett oumbärligt komplement inför och vid sidan av offentliga etableringsinsatser.

2. Förbättra möjligheterna att fortsätta folkbildnings-insatsen

Sammanfattning. De tio studieförbunden bildar tillsammans en stark och omfattande infrastruktur som bidrar till att framgångsrik verksamhet kan komma människor till del över hela landet. Deras styrka för att påbörja och påskynda nyanländas etableringsprocess kan sammanfattas i tre punkter:

– etablerad och gedigen kontakt med målgruppen
– nära samarbete med föreningssverige
– ett omfattande nätverk av kompetenta cirkelledare.

Som dagens regler ser ut gör de tio studieförbunden en omfattande samhällsinsats med personer så länge som de är asylsökande. När de beviljas uppehållstillstånd och får en kommunplacering kopplas studieförbunden bort. I dag har studieförbunden sämre möjligheter att fortsätta folkbildningsinsatsen eftersom personer som har fått uppehållstillstånd inte ingår i den av Förordning (2015:521) fastslagna målgruppen för verksamheten. Personer som har fått uppehållstillstånd kan delta i ordinarie folkbildningsverksamhet, men det är angeläget att i större omfattning kunna skapa verksamhet som möter de särskilda behov som finns hos just denna målgrupp.

För att påskynda etableringen av nyanlända vill de tio studieförbunden
– Uppmuntra till lärande och fortsatta studier genom särskilda studiecirklar i svenska både i väntan på och parallellt med sfi, som ett komplement
för att få öva och använda språket.
– Stärka kontaktytorna till det svenska samhället och stärka nätverken in i arbetslivet genom studieförbundens kontakter med offentlig, privat
och ideell sektor på lokalnivå.
– Stärka deltagarnas självkänsla och öka förståelsen för det svenska samhället.
– Möjliggöra möten mellan etablerade och nya svenskar.
– Bedriva uppsökande verksamhet så att kvinnor, lågutbildade och andra personer som i dag står längre från arbetsmarknaden ska delta i studiecirklar i svenska och samhällsorientering.
– Genomföra konkret jämställdhetsarbete för att möta utmaningen med lägre deltagande bland nyanlända kvinnor och föräldralediga.

Studieförbunden föreslår
– Gör de tio studieförbunden till Arbetsförmedlingens partner i etableringen nationellt, regionalt och lokalt.
– Stärk folkbildningsarbetet med 500 miljoner kronor per år via Folkbildningsrådet. Då kan studieförbunden stödja 100 000 personer per år i etableringen.
– Vidga målgruppen i Förordning (2015:521) om folkbildning med asylsökande så att det omfattar utrikesfödda eller deltagare i etableringen.

Kapitel 4

Studieförbunds-verksamhet med asylsökande i 272 kommuner

Framgångsfaktorer och ekonomiska förutsättningar.

Kapitel 5

Studieförbundens mötesplatser möjliggör etableringen

Studieförbunden som komplement och fokus på att öka jämställdheten.

Kapitel 7

En naturlig samverkan

Kostnadseffektiv insats och förslag på finansieringsmodeller