Vi vill i rapporten beskriva gruppen unga som varken arbetar eller studerar, belysa områden där studieförbunden redan i dag bedriver verksamhet samt föreslå några åtgärder som staten skulle kunna vidta för att utöka verksamheten.

8. Goda exempel från studieförbundens verksamheter

Hemmasittare eller folkbildad?

Det finns många tusen ungdomar och unga vuxna runt om i landet som utöver arbetslöshet eller hemmasittande, också ofta har problem med psykisk ohälsa. Drakprojektet, som drivs av Sensus, vill se om det går att hitta åtminstone en del av lösningen i nätbaserade studiecirklar. Projektet ska, över en treårsperiod, utveckla format för virtuella studiecirklar, som ska hjälpa ungdomar som lider av psykisk ohälsa och problem med isolering att utvecklas och må bättre. Till en början ska detta ske i region Uppsala-Härnösand, men i förlängningen också förhoppningsvis över hela landet.

– De här problemen blir mer och mer utbredda och det finns dåliga förutsättningar att få hjälp. Vi tänker att vi gör något utifrån vår expertis. Vi kan folkbildning, vi kan studiecirklar, säger Maria Dahlström som är projektledare.

I ett första led har det handlat om en förstudie och två pilotgrupper där två gånger åtta deltagare fått samtala om olika kulturuttryck via en webbsida och en Facebook-grupp. Under våren kommer det att tas fram en webb-applikation där det ska fungera bättre att interagera och kommunicera – men Maria och hennes kollega Michael Larsson, som är kreativ strateg och teknisk producent, är noga med att understryka att det inte är tekniken som är poängen, den ska bara underlätta.

– Vi hade två olika grupper, en som var väldigt strukturerad och en som var mer fri, och det visade sig att nästan alla i den första gruppen hoppade av. Det kan nog ha handlat om att det är lätt att känna sig misslyckad om man missar eller inte klarar av en viss deadline, när man kanske redan är van vid att känna sig misslyckad i många andra möten med samhället, säger Maria Dahlström.

En vanlig invändning som projektet och liknande satsningar möter är om det är särskilt vettigt att lösa hemmasittande och isolering med en nätcirkel. Är svaret på hemmasittande att fortsätta att sitta hemma?

– Men hur kommer vi annars åt målgruppen? frågar Michael Larsson, mer eller mindre retoriskt. Att nå ungdomarna där de redan är, med ett format som de känner igen och som känns tryggt, kan vara mycket enklare än att försöka skapa något som de inte vill ha eller inte förstår sig på, menar han. De lever en stor del av sina liv i en digital värld, där det inte är så givet att det viktiga är att träffas i en faktisk lokal, ansikte mot ansikte.

Det är många utmaningar kvar de kommande två åren. En är att hitta det där sättet som får utsatta unga att utvecklas och växa. Men hur ska det mätas, hur avgör man om man gjort rätt? Det får vara en levande process, tror Maria Dahlström även om hon villigt tillstår att det är en stor uppgift.
Originaltext Julia Skott, bearbetad

Kapitel 1

Inledning

”Det som är särskilt för studieförbund är att vi kan arbeta med helheten. Vi har medarbetare med kompetens inom arbetsmarknad och studier samt handledar- och coachkompetens. Till detta kan vi …

Kapitel 2

Vilka är gruppen unga som varken arbetar eller studerar?

Den nationella samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar uppskattar att gruppen är ungefär 80 000 individer i åldrarna 16-24 år.

Kapitel 3

Varför arbetar eller studerar inte den här gruppen unga?

Inom forskningen råder relativ samstämmighet om att en avklarad grundläggande utbildning (gymnasieskola) är den enskilt viktigaste faktorn för att en ung människa ska ha en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Kapitel 4

Vilka insatser gör staten och kommunerna?

Insatser inom skola och arbetsmarknadspolitik.

Kapitel 5

Vad gör studieförbunden för unga som varken arbetar eller studerar?

Individuella lösningar och validering.

Kapitel 6

Goda exempel från studieförbundens verksamheter

”Jag vill bryta mönstret”

Kapitel 7

Goda exempel från studieförbundens verksamheter

Spelifierat lärande öppnar dörrar

Kapitel 9

Vad föreslår studieförbunden?

Förslag på insatser och studiemotiverande verksamheter för unga som varken arbetar eller studerar.