Vi vill i rapporten beskriva gruppen unga som varken arbetar eller studerar, belysa områden där studieförbunden redan i dag bedriver verksamhet samt föreslå några åtgärder som staten skulle kunna vidta för att utöka verksamheten.

4. Vilka insatser gör staten och kommunerna?

Att en ung människa inte får behörighet till gymnasieskolan eller inte avslutar sin gymnasieutbildning påverkar negativt möjligheten till att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället även på lång sikt. Många av dem som hoppar av skolan och inte kommer in på arbetsmarknaden löper risk för försvagad självkänsla och psykisk ohälsa vilket ytterligare försvårar framtida etablering. De olika insatserna har det gemensamt att de lägger stort fokus på att stärka individens självkänsla för att de själva ska orka vara bärare av sin egen framtid.

Kommunerna har inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret, ett flertal skyl-digheter att ge barn och unga stöd på vägen till etablering i arbetsliv och övrigt samhällsliv. De insatser som görs för familjer och barn via mödra- och barnhälsovård, t.ex. föräldrastöd, och i förskola och skola har som mål att kompensera för skillnader i uppväxtvillkor och ge alla barn en god start i livet. En elev i grundskolan har liksom en elev i gymnasieskolan omfattande rättigheter till särskilt stöd. Skolan har enligt skollagen skyldighet att skyndsamt utreda behov av särskilt stöd, upprätta åtgärdsprogram samt eventuellt besluta om anpassad studiegång, särskilda undervisningsgrupper eller till och med förlängd skolplikt.

Även för ungdomar som är äldre än 20 år har kommunen skyldighet att tillhandahålla utbildning genom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. I normalfallet gäller att den som saknar fullständig grundskoleutbildning har rätt att genomgå kommunal vuxenutbildning från det år hen fyller 20 år. Kommunen har också en skyldighet att aktivt verka för att nå och motivera unga som har rätt att läsa kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Framgångsrik vägledning kan motivera eleverna och höja deras ambitionsnivå. Studie- och yrkesvägledningen har således en särskilt viktig uppgift i att vägleda elever som saknar tillräckliga sociala nätverk i ett bitvis svåröverskådligt utbildningssystem.

Insatser inom ramen för arbetsmarknadspolitiken har som huvudsyfte att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv samt att öka anställningsbarheten bland unga. Inom ramen för Arbetsförmedlingens verksamhet finns insatser som särskilt riktas till ungdomar. Dessa insatser omfattar bland annat kompetenskartläggning, platsförmedling, vägledning och särskilda arbetsmarknadspolitiska program. Även kommunerna har i allt högre grad parallella insatser som riktar sig till arbetslösa ungdomar. Kommuner tillhandahåller ofta praktikplatser eller bistår med cv-skrivande och intervjuträning, coachning, matchning och arbetsträning. Inom ramen för projekt finansierade av Europeiska socialfonden finns också insatser som riktar sig till ungdomar som behöver stöd i övergången mellan skola och arbetsliv. Många av dessa insatser görs i samverkan mellan Arbetsförmedling, kommun och andra aktörer, t.ex. studieförbund.

Kapitel 1

Inledning

”Det som är särskilt för studieförbund är att vi kan arbeta med helheten. Vi har medarbetare med kompetens inom arbetsmarknad och studier samt handledar- och coachkompetens. Till detta kan vi …

Kapitel 2

Vilka är gruppen unga som varken arbetar eller studerar?

Den nationella samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar uppskattar att gruppen är ungefär 80 000 individer i åldrarna 16-24 år.

Kapitel 3

Varför arbetar eller studerar inte den här gruppen unga?

Inom forskningen råder relativ samstämmighet om att en avklarad grundläggande utbildning (gymnasieskola) är den enskilt viktigaste faktorn för att en ung människa ska ha en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Kapitel 5

Vad gör studieförbunden för unga som varken arbetar eller studerar?

Individuella lösningar och validering.

Kapitel 6

Goda exempel från studieförbundens verksamheter

”Jag vill bryta mönstret”

Kapitel 7

Goda exempel från studieförbundens verksamheter

Spelifierat lärande öppnar dörrar

Kapitel 8

Goda exempel från studieförbundens verksamheter

Hemmasittare eller folkbildad?

Kapitel 9

Vad föreslår studieförbunden?

Förslag på insatser och studiemotiverande verksamheter för unga som varken arbetar eller studerar.