Rapport:

Svenska från dag 1

Under 2015 sökte ett stort antal människor på flykt asyl i Sverige. Då visade de tio studieförbunden förmåga att mobilisera och anpassa sig efter samhällsförändringar och möta nya behov. Arbetet nådde 73 500 deltagare i 239 kommuner inom ramen för satsningen på folkbildning med asylsökande.

Öppna rapport

En dokumentation av de tio studieförbundens verksamhet med asylsökande och på asylboenden. 73 500 deltagare på fyra och en halv månader. Hösten 2015.

10. Folkbildning med asylsökande 15 augusti – 31 december 2015

Oktober

Antalet asylsökande fortsatte att öka och i oktober 2015 sökte 39 196 personer asyl i Sverige, vilket går att jämföra med juli samma år då det var 8 065 stycken. De tio studieförbunden hade på bara två och en halv månad lyckats bygga upp verksamhet för asylsökande i alla Sveriges regioner och i 166 kommuner. Uppfattningen bland studieförbunden var att de kunde göra mer om det fanns större resurser. Det politiska samtalet om frågan fortsatte.

Studieförbunden i möte med regeringsföreträdare om asylfrågorna
Den 6 oktober hade Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson möte med Roger Mörtvik, statssekreterare på Utbildningsdepartementet med ansvar för folkbildningsfrågorna. Asylfrågan var den viktigaste på agendan.

Roger Mörtvik berättade att Utbildnings- och justitiedepartementen tillsammans arbetade för att Migrationsverkets planerade satsning ”Vardagssvenska”, som diskuterades inom ramen för myndighetens målsättning med en meningsfull väntan för asylsökande, skulle kunna gå till de tio studieförbunden under 2016. Roger Mörtvik bekräftade att det var juridiska frågetecken som gjorde att beslutet tog så lång tid.

Regeringens strävan var att slå samman de båda typerna av stöd till studieförbunden för verksamhet för asylsökande: ”Svenska från dag ett” samt ”Vardagssvenska”. Mörtvik resonerade om möjligheter och hinder för lösningar, som att Migrationsverket sluter avtal med Folkbildningsrådet om verksamheten, men det fanns inga besked om vilka belopp det kunde röra sig om. Han sa att de räknade med att kunna nå hälften av de som fanns på asylboenden med verksamheten, men att han ansåg att alla egentligen borde få möjligheten. Han trodde att en ny ordning kunde starta tidigast när den nya budgeten började gälla den 1 januari 2016, och menade att det rådde stor osäkerhet om statistik och volymer i de underlag som når regeringen.

Mörtvik tog även upp frågan om studieförbundens möjligheter att genomföra sfi för personer som beviljats uppehållstillstånd men ändå bor kvar på anläggningsboende i väntan på en kommunplacering. Den gruppen riskerar att växa och erbjuds i dag inte sfi i den omfattning som vore önskvärd. En annan grupp där det behövs fler insatser är barn som kommer till Sverige under skolåldern. Skulle studieförbunden kunna driva verksamheter som stöttar dem och ökar deras möjligheter att klara grundskolan och fullfölja gymnasieskolan?

Den 9 oktober hade Studieförbunden möte med statssekreterare Erik Nilsson på Arbetsmarknadsdepartementet, med ansvar för integrationsfrågorna och med en samordnande roll i statssekreterargruppen om asylfrågorna. Liksom Roger Mörtvik gav Erik Nilsson en bild av ett starkt ansträngt system för asylmottagandet. Han beskrev en situation med kraftigt förlängda väntetider på asylboendena. Det fanns farhågor om väntan i upp till eller över två år. Fler och fler som fått uppehållstillstånd bor också kvar på asylboenden i brist på annan bostad. Enligt Erik Nilsson kunde det bli aktuellt att regeringen lade fram en tilläggsbudget med mer resurser för insatser kopplade till flyktinginvandringen. Även här fortsatte diskussionen om de tio studieförbundens möjlighet att ha ett sammanhållet ansvar för språkintroduktion vid anläggningsboenden både för personer som inväntar besked om asyl och för dem som redan fått uppehållstillstånd men ändå bor kvar på förläggningen.

Vid samma period ägde ett möte rum med civilminister Ardalan Shekarabi, där även företrädare för ett antal kommuner och viktiga organisationer i civilsamhället deltog. Studieförbundens generalsekreterare lyfte fram hur väl studieförbundens pedagogik fungerar i verksamheten för asylsökande och hur viktigt det är att inte överreglera eller tro att den verksamheten ser ut som vilken studiecirkel som helst. Vidare lyftes fram hur viktigt och värdefullt det är med frivilligarbete, men att det i längden inte går att förlita sig på ideellt arbete. Det behöver finnas resurser som gör det möjligt att kombinera anställd personal med ideella insatser.

Kapitel 1

Om rapporten

Den här rapporten dokumenterar studieförbundens utökade uppdrag med folkbildning för asylsökande, satsningen ”Svenska från dag ett”.

Kapitel 2

Förord

Regeringen satsade totalt 55 miljoner kronor på ”Svenska från dag ett” via de tio studieförbunden under 2015. Argumenten för detta var studieförbundens unika kontaktnät, deras förmåga att vara flexibla och snabba, samt att verksamheten når ut i hela landet.

Kapitel 3

Bakgrund

En del av bakgrunden till behovet av en särskild satsning på asylsökande är att det krävs svenskt personnummer för att gå en statsbidragsberättigad studiecirkel. Rätten till svenska för invandrare (sfi) gäller endast personer med uppehållstillstånd, och omfattar alltså inte asylsökande.

Kapitel 5

Villkor för studieförbundens asylverksamhet

Uppdraget gäller två målgrupper; dels asylsökande oavsett boendeform och dels personer som har fått uppehållstillstånd och fortfarande bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende.

Kapitel 6

Kommentar från regeringen till “Svenska från dag ett”

Regeringens satsning är riktad till studieförbunden eftersom vi vet att studieförbunden är bra på att möta en mångfald av människor

Kapitel 7

Reportage: Vi är med om något historiskt

På parkeringsplatsen utanför Farsta Strand Hotell i Larsboda cyklar en pojke runt på en silverfärgad cykel, två flickor leker på marken med stenar och på bänken vid ingången sitter tre …