Rapport:

Svenska från dag 1

Under 2015 sökte ett stort antal människor på flykt asyl i Sverige. Då visade de tio studieförbunden förmåga att mobilisera och anpassa sig efter samhällsförändringar och möta nya behov. Arbetet nådde 73 500 deltagare i 239 kommuner inom ramen för satsningen på folkbildning med asylsökande.

Öppna rapport

En dokumentation av de tio studieförbundens verksamhet med asylsökande och på asylboenden. 73 500 deltagare på fyra och en halv månader. Hösten 2015.

9. Folkbildning med asylsökande 15 augusti – 31 december 2015

September

I september föreslogs en förlängning av satsningen ”Svenska från dag ett” i fyra år. I regeringens budgetproposition avsattes 50 miljoner till studieförbundens verksamhet 2016, 40 miljoner 2017 och 30 miljoner per år 2018–2019.

Studieförbundsföreträdare var missnöjda med förslaget.

Kommentarer till budgetpropositionen från Studieförbunden (dåvarande Folkbildningsförbundet), Studieförbundet Vuxenskolan
och ABF:

”Studieförbunden vill och kan göra mera”
Studieförbunden kommenterade budgetpropositionen i ett utskick till sina medlemmar och i ett pressmeddelande. ”Vi från Folkbildningsförbundet tycker att det är viktigt att bidra till etablering av nyanlända, och är positiva till att regeringen gör insatser för det. Men vi är förvånade över att regeringen sänker ambitionsnivån 2016 jämfört med i år när de mänskliga behoven istället ökar. Vi vill och kan göra mer. Bromsa inte takten nu!”, skrev David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden. Han efterlyste en mer offensiv folkbildningspolitik med ökade möjligheter och resurser för att kunna nå fler och öka verksamheten och menade att det var helt fel signal från regeringen att bromsa takten.

”Regeringen bromsar viktig satsning på asylsökande”
Studieförbundet Vuxenskolan kommenterade beslutet med ett inlägg på sin hemsida. ”Det är sorgligt att se hur regeringen först gasar och sedan bromsar. Först var det 30 miljoner kronor för ett halvår, nu föreslår man 50 miljoner för hela 2016. Detta i ett läge när fler och fler asylsökande behöver studieförbundens insatser. Släpp in folkbildningen i integrationsarbetet. Det är dags att omfördela pengar från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen till studieförbunden” skrev Ulrika Carlsson, förbundsordförande för Studieförbundet Vuxenskolan.

”Oroande med minskning av resurser”
Även ABF kommenterade regeringens beslut på sin hemsida genom förbundsordförande Helén Pettersson, som var glad över att regeringen tydligt pekat ut den ideella sektorn och studieförbunden som en viktig del i arbetet. ”Samtidigt måste vi följa utvecklingen noga. Redan med 2015 års pengar räknar ABF med att kunna göra verksamhet och studiecirklar med omkring 20000 asylsökande. Detta är självklart fantastiskt och därför oroas vi över att regeringen redan nu väljer att föreslå en minskning av resurserna. Vi vet att väntetiden på asylboendena har förlängts de senaste åren, att fler människor kommer till Sverige och att behoven av insatser är stora” sa Helén Pettersson.

Eva Arnek – Rekryterade via sociala medier

Eva Arnek är regionchef på Folkuniversitetet Stockholm, som tillhör region öst med verksamhet i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings och Gotlands län.

När beskedet om den första tilldelningen kom utgick Folkuniversitetet till en början ifrån var det fanns asylboenden och bad sina verksamhetsledare ute i landet att ta kontakt. Parallellt började man fundera över det faktum att storstäderna procentuellt har färre boenden för asylsökande, men i stället har fler personer med eget boende.
– När vi i Stockholm angav till Folkbildningsrådet hur många vi skulle nå, då tänkte vi bara på asylboenden, vilket resulterade i att vi i Stockholms län till exempel skulle nå färre än i Sörmland där det finns fler boenden, berättar Eva Arnek.

Under hösten breddades målgruppen. En av Evas kollegor i Malmö fick förfrågningar direkt från asylsökande som kom in och ville läsa svenska hos Folkuniversitetet.
– Då tänkte vi att det vore kul att köra kurser i våra egna lokaler, men visste inte hur vi skulle nå nyanlända.

Folkuniversitetet gick ut med information via sociala medier, framför allt genom Facebook och Kompis Sverige, som Röda Korset står bakom och som samlar frivilligarbetare. Sedan drog det virala igång av sig självt och folk ringde och berättade att ”alla pratar om er på arabiska medier”. Snabbt lades kurser upp och en majoritet av de sökande hade eget boende, men det kom även in många ansökningar från personer på asylboenden.

Folkuniversitets verksamhet bestod i väldigt hög grad av kurser i svenska med undervisning på svenska och med nästan uteslutande arvoderade ledare. Eva berättar att lärarna tyckte att uppdraget varit roligt. Hon anade att det fanns en känsla av att göra skillnad och vilja bidra till en annan sorts nytta. Upplevelsen var att deltagarna, många med akademisk bakgrund, kändes motiverade och hade något att kämpa för.

– De har förflyttat sig från helvetet på jorden, vilket också visar att de har kraften att ta sig någonstans. På asylboenden, där folk suttit länge och väntat, fanns en känsla av att en del tappat gnistan.

Regelverket fungerade ganska bra, tycker Eva Arnek, även om hon och hennes kollegor kände att de bidragit med en droppe i havet.
– Vi har nått många, men vår insats är ändå relativt liten. Vi körde pass på 30 studietimmar, men hade behövt längre perspektiv. De flesta väntade på besked under lång tid och skulle kunna använda alla sina tio månader till att lära sig svenska. Då skulle vi också känna att vi gjort något ordentligt.

Deltagarna frågade vad som skulle hända sedan, om de kunde fortsätta efter jul, men ingen visste och det innebar en känsla av otillräcklighet.

Förutom önskemål om längre perspektiv har Folkuniversitet ett förslag på att kunna genomföra distansundervisning, något som inte var tillåtet. Det fanns till exempel asylboenden som låg i Norrlands inland och det var svårt att få dit kompetenta lärare. I stället skulle Folkuniversitet kunna köra studiecirklar i svenska via Skype.
– Man kanske skulle kunna öppna upp för sådana lösningar och nå fler, anser Eva Arnek.

Kapitel 1

Om rapporten

Den här rapporten dokumenterar studieförbundens utökade uppdrag med folkbildning för asylsökande, satsningen ”Svenska från dag ett”.

Kapitel 2

Förord

Regeringen satsade totalt 55 miljoner kronor på ”Svenska från dag ett” via de tio studieförbunden under 2015. Argumenten för detta var studieförbundens unika kontaktnät, deras förmåga att vara flexibla och snabba, samt att verksamheten når ut i hela landet.

Kapitel 3

Bakgrund

En del av bakgrunden till behovet av en särskild satsning på asylsökande är att det krävs svenskt personnummer för att gå en statsbidragsberättigad studiecirkel. Rätten till svenska för invandrare (sfi) gäller endast personer med uppehållstillstånd, och omfattar alltså inte asylsökande.

Kapitel 5

Villkor för studieförbundens asylverksamhet

Uppdraget gäller två målgrupper; dels asylsökande oavsett boendeform och dels personer som har fått uppehållstillstånd och fortfarande bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende.

Kapitel 6

Kommentar från regeringen till “Svenska från dag ett”

Regeringens satsning är riktad till studieförbunden eftersom vi vet att studieförbunden är bra på att möta en mångfald av människor

Kapitel 7

Reportage: Vi är med om något historiskt

På parkeringsplatsen utanför Farsta Strand Hotell i Larsboda cyklar en pojke runt på en silverfärgad cykel, två flickor leker på marken med stenar och på bänken vid ingången sitter tre …