Rapport:

Svenska från dag 1

Under 2015 sökte ett stort antal människor på flykt asyl i Sverige. Då visade de tio studieförbunden förmåga att mobilisera och anpassa sig efter samhällsförändringar och möta nya behov. Arbetet nådde 73 500 deltagare i 239 kommuner inom ramen för satsningen på folkbildning med asylsökande.

Öppna rapport

En dokumentation av de tio studieförbundens verksamhet med asylsökande och på asylboenden. 73 500 deltagare på fyra och en halv månader. Hösten 2015.

11. Folkbildning med asylsökande 15 augusti – 31 december 2015

I november kom en ändringsbudget från regeringen där extra medel tillsköts studieförbundens verksamhet med asylsökande med hänvisning till den pågående flyktingsituationen.

November

Av de ökade utgifterna på totalt 11 miljarder kronor var merparten ett tillfälligt stöd till kommuner och det civila samhället. Totalt gick 200 miljoner till civilsamhället varav 75 miljoner till studieförbunden, vilket var en rejäl förstärkning av anslaget till ”Svenska från dag ett”.

– Studieförbunden har verkligen rivstartat studiecirklar med asylsökande den här hösten och nått fram till ett mycket stort antal personer. Med ökade resurser har vi fått bättre förutsättningar att klara av att genomföra bra insatser, kommenterade generalsekreterare David Samuelsson i ett pressmeddelande från Studieförbunden.

– Och jag är övertygad om att studieförbunden klarar det. De nya pengarna är ett tydligt kvitto på det stora värdet av den samhällsinsats som studieförbunden gör
för asylsökanden.

Studieförbunden informerades om nya särskilda insatser

Den 12 november underrättade Folkbildningsrådet de tio studieförbunden om att regeringen i sin proposition 2015/16:47 extra tilläggsbudget för 2015 föreslagit att särskilda insatser inom folkbildningen skulle ökas med 75 miljoner kronor. Riktlinjerna var då att verksamheten skulle påbörjas under 2015 men anslaget kunde även täcka kostnader som förväntades uppstå 2016.

Folkbildningsrådet ombad de tio studieförbunden att inkomma med en ansökan med två uppgifter: antal deltagare i verksamhet som slutfördes under 2015, och antal deltagare i verksamhet som beräknades starta men inte slutföras under 2015. Denna ansökan skulle vara Folkbildningsrådet tillhanda senast den 23 november 2015. Folkbildningsrådet önskade en ansökan, som var rimlig i förhållande till antal möjliga deltagare och med beaktande av samtliga studieförbunds intressen.

Mot bakgrund av tidigare synpunkter bad Folkbildningsrådet de tio studieförbunden att även förtydliga eventuella problem med fastställda kriterier för fördelning av det tidigare statsbidraget på 30 miljoner.

De tio studieförbundens ansökningar låg sedan till grund för Folkbildningsrådets fördelning i december. Det var inte tydligt från början hur uppdelningen mellan år 2015 och 2016 skulle göras. Folkbildningsrådet hade kontakter med regeringen för att få klarhet i hur stor del av satsningen som skulle kunna användas 2015 respektive 2016.

Monica Sjögren och Hanna Lenholm – Gotlandsmodellen, gemensam samordning

De första flyktingarna kom till Gotland i november. En månad senare hade sex boenden etablerats på ön med drygt 700 personer varav 200 barn. Monica Sjögren på Sensus studieförbund i Visby berättar att de var sex studieförbund som gick samman kring uppdraget. De bestämde sig för att utbilda cirkelledare och utarbeta studieplan tillsammans. Alla använde Folkuniversitetets material och delade upp så att varje studieförbund tog ansvar för två boenden var.

– På ett sådant här litet ställe är det bättre att vi samordnar oss, kommenterar Monica Sjögren.

Hösten blev intensiv och ingen visste exakt när flyktingarna förväntades komma, men alla arbetade på att vara förberedda. I november när asylsökande började komma inledde studieförbunden på Gotland sin planering, besökte boenden och kartlade läget.
Hanna Lenholm från Studiefrämjandet på Gotland var också sammankallande för STUSAM (studieförbunden i samverkan). Hon berättar att STUSAM hade sitt första möte under våren och sedan flyktingarna kom till ön träffades gruppen två, tre
gånger i veckan.

– Vi kom fram till att vi inte kunde springa på alla boenden allihop. Det skulle inte bli bra för någon. Vi ville göra det bästa för de asylsökande. Det här samarbetet har varit unikt.

Hanna Lenholm är glad över att studieförbunden stärkte sitt samarbete kring det här viktiga uppdraget. Hon hade också kontinuerlig kontakt med Migrationsverket på ön, som var väldigt nöjda med samverkansmodellen. Målet var att inte göra något förhastat, utan att allt skulle vara välplanerat. De samverkande studieförbunden hade möten med ansvariga för sfi och använde sedan deras kartläggningsmall för att uppskatta de asylsökandes kunskapsnivå.

– Många var ju analfabeter, men alla skulle få grunden i svenska språket, säger Hanna Lenholm.

Personer som ville bli cirkelledare ringde hela tiden. Deras uppdrag blev att jobba med cirklar i svenska och samhällskunskap för samtliga studieförbund, men de kunde välja på vilket boende de ville engagera sig, beroende på var på ön de själva bodde. På så vis kunde cirkelledarna slippa långa resor.

– Det är viktigt att stötta ledare så att de orkar med och stannar kvar, säger Hanna Lenholm.

Till språkcaféer sökte studieförbunden frivilligarbetare, och de samarbetade med föreningar och medlemsorganisationer som Röda korset och Svenska Kyrkan, som också var med och anordnade aktiviteter. Socknarna ute på ön mobiliserade och det gjorde även idrottsrörelsen som anordnade sportaktiviteter.

Hanna upplevde stämningen på boendena som otroligt varmhjärtad. Hon kunde se att barnen också behövde aktiviteter och även om det uppdraget inte var studieförbundens, så ville hon hitta lösningar för dem också och kontaktade föreningar med barnverksamhet inom studieförbundens nätverk.

– Vi som har en så stark organisation kunde forska vidare. Vi började också diskutera med Arbetsförmedlingen och regionen om arbetslösa kunde få jobba med barnverksamheten.

Omar Mustafa – Svårt att komma igång med kort varsel

Förbundsrektor på studieförbundet Ibn Rushd Omar Mustafa tycker att det var svårt att komma igång med verksamhet med så kort varsel som i augusti, efter att beslutet fattats i juli. Manöverutrymmet för Ibn Rushd var litet. De visste inte hur mycket de kunde investera och det tog tid att mobilisera och rekrytera personal. För de större studieförbunden, med en annan infrastruktur och med verksamhet i hela landet, gick det snabbare.

Ibn Rushd kom igång ordentligt i november och efterfrågan på deras verksamhet var stor. De valde att fokusera på samhällsorientering och att arrangera studier om det nya samhället på de asylsökandes eget modersmål. På en del platser samverkade de med andra studieförbund.

Ibn Rushd hade gärna sett en bredare verksamhetsform än studiecirkeln för satsningen.

– Det vi är starka på som folkbildningsaktör är att utgå från individens behov. Vi hade hellre frågat personerna vilka aktiviteter de är intresserade av. Då hade de fått samhällskunskapen på köpet, kommenterar Omar Mustafa.

Han tycker att det för den här målgruppen hade varit lättare att utgå från reglerna för det som heter ”annan folkbildningsverksamhet”, och att det tog alltför lång tid att få riktlinjerna från Folkbildningsrådet.

Kapitel 1

Om rapporten

Den här rapporten dokumenterar studieförbundens utökade uppdrag med folkbildning för asylsökande, satsningen ”Svenska från dag ett”.

Kapitel 2

Förord

Regeringen satsade totalt 55 miljoner kronor på ”Svenska från dag ett” via de tio studieförbunden under 2015. Argumenten för detta var studieförbundens unika kontaktnät, deras förmåga att vara flexibla och snabba, samt att verksamheten når ut i hela landet.

Kapitel 3

Bakgrund

En del av bakgrunden till behovet av en särskild satsning på asylsökande är att det krävs svenskt personnummer för att gå en statsbidragsberättigad studiecirkel. Rätten till svenska för invandrare (sfi) gäller endast personer med uppehållstillstånd, och omfattar alltså inte asylsökande.

Kapitel 5

Villkor för studieförbundens asylverksamhet

Uppdraget gäller två målgrupper; dels asylsökande oavsett boendeform och dels personer som har fått uppehållstillstånd och fortfarande bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende.

Kapitel 6

Kommentar från regeringen till “Svenska från dag ett”

Regeringens satsning är riktad till studieförbunden eftersom vi vet att studieförbunden är bra på att möta en mångfald av människor

Kapitel 7

Reportage: Vi är med om något historiskt

På parkeringsplatsen utanför Farsta Strand Hotell i Larsboda cyklar en pojke runt på en silverfärgad cykel, två flickor leker på marken med stenar och på bänken vid ingången sitter tre …