Rapport:

Svenska från dag 1

Under 2015 sökte ett stort antal människor på flykt asyl i Sverige. Då visade de tio studieförbunden förmåga att mobilisera och anpassa sig efter samhällsförändringar och möta nya behov. Arbetet nådde 73 500 deltagare i 239 kommuner inom ramen för satsningen på folkbildning med asylsökande.

Öppna rapport

En dokumentation av de tio studieförbundens verksamhet med asylsökande och på asylboenden. 73 500 deltagare på fyra och en halv månader. Hösten 2015.

5. Villkor för studieförbundens asylverksamhet

Efter att budgeten beslutats av riksdagen i juni gick ett regleringsbrev till Folkbildningsrådet om satsningen den 14 juli. Folkbildningsrådet informerade den 14 juli de tio studieförbunden via e-post – deras rektorer, ordföranden samt studieförbundens info-adresser – om att regeringsbeslutet nu var fattat, och bifogade ett förtydligande angående målgruppen:

”Enligt kontakt med Utbildningsdepartementet 2 juli, gäller uppdraget två målgrupper; dels asylsökande oavsett boendeform och dels personer som har fått uppehållstillstånd och fortfarande bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende.”
Bifogat i e-posten fanns bilagan ”Villkor och fördelning – särskilda folkbildningsinsatser”.

Följande särskilda villkor gällde för uppdraget

• Deltagaren har rätt att välja studieförbund och fatta beslut om att delta i, eller avstå från, verksamheten.
• Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet kan rapporteras. Maximalt kan 10 % rapporteras som annan folkbildningsverksamhet. Kulturprogram kan inte rapporteras.
• Verksamhet på distans får inte rapporteras.
• Inga deltagaravgifter får tas ut.
• Verksamheten kan pågå mellan 1 augusti – 31 december 2015.

Studieförbunden ska säkerställa att deltagarna tillhör målgruppen. För asylsökande framgår det av deltagarens LMA-kort. För individer med uppehållstillstånd har Migrationsverket utfärdat ett Uppehållstillståndskort.

Närvarolistor med deltagarnas namn med LMA-nummer ska kunna uppvisas vid granskning. (Undantagsvis kan deltagare i anläggningsboende med uppehållstillstånd ha samordningsnummer eller personnummer och då registreras dessa).

Däremot krävs ingen registrering av deltagarnas LMA-nummer, samordningsnummer eller personnummer i de administrativa systemen för detta ändamål.

Ur ”Villkor och fördelning – särskilda folkbildningsinsatser”. Folkbildningsrådet juli 2015

Kapitel 1

Om rapporten

Den här rapporten dokumenterar studieförbundens utökade uppdrag med folkbildning för asylsökande, satsningen ”Svenska från dag ett”.

Kapitel 2

Förord

Regeringen satsade totalt 55 miljoner kronor på ”Svenska från dag ett” via de tio studieförbunden under 2015. Argumenten för detta var studieförbundens unika kontaktnät, deras förmåga att vara flexibla och snabba, samt att verksamheten når ut i hela landet.

Kapitel 3

Bakgrund

En del av bakgrunden till behovet av en särskild satsning på asylsökande är att det krävs svenskt personnummer för att gå en statsbidragsberättigad studiecirkel. Rätten till svenska för invandrare (sfi) gäller endast personer med uppehållstillstånd, och omfattar alltså inte asylsökande.

Kapitel 6

Kommentar från regeringen till “Svenska från dag ett”

Regeringens satsning är riktad till studieförbunden eftersom vi vet att studieförbunden är bra på att möta en mångfald av människor

Kapitel 7

Reportage: Vi är med om något historiskt

På parkeringsplatsen utanför Farsta Strand Hotell i Larsboda cyklar en pojke runt på en silverfärgad cykel, två flickor leker på marken med stenar och på bänken vid ingången sitter tre …