Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi på branschorganisationen Studieförbunden öka kunskapen om det livslånga lärandet. I 2017 års upplaga intresserar vi oss särskilt för ungas bildningsintresse.

2. Bildningstrender 2017

För fjärde året i rad presenterar Studieförbunden de rådande trenderna inom lärande. Vi fördjupar oss i vad, varför och hur människor i Sverige vill lära sig nya saker år 2017.

Resultaten i rapporten bygger på en opinionsundersökning som gjorts i samarbete mellan Studieförbunden och Novus i november 2016 samt omvärldsspaningar från de tio studieförbunden.

Mellan den 11–23 november 2016 genomfördes 1000 webbintervjuer med slumpmässigt utvalda personer från Novus Sverigepanel. Urvalet har åldersspannet 16–79 år och svarsfrekvensen var 54 procent ur nettourvalet.

Sammanfattning

Fokus för årets Bildningstrender är ungas ny kenhet för nya ämnen och nya former för att lära sig tillsammans med andra. I mätningen är unga mellan 16-29 år och allmänheten mellan 16-79 år.

Många av resultaten i undersökningen visar att det nns en utbredd bildningstörst i samhället, i synnerhet bland unga. Det finns ett stort intresse att lära sig nya saker om många olika ämnen och sex av tio vill lära sig för att de är nyfikna. Att ny kenheten är en stor drivkraft för lärande var tydligt även i Bildningstrender från 2016. Detta är mest framträdande bland de yngre, av de mellan 16–29 år anger 71 procent att de vill lära sig mer för att de är nyfikna.

Liksom tidigare år är språk det populäraste ämnet, men också ämnen som matlagning, hälsa och data är populära bland befolkningen.

I jämförelse med personer i andra åldrar är unga mellan 16-29 år signifikant mer intresserade av att lära sig många olika saker. Av 28 olika ämnesområden vill unga lära sig mer om hela 20 stycken.

Fyra av tio unga anger att de vill lära sig mer om samhälle och politik i år. Det skiljer sig mycket från andra åldersgrupper i befolkningen som i väldigt liten utsträckning vill lära sig mer om det. Ungas intresse för samhälle och politik har även tidigare varit stort och har dessutom ökat, medan äldres intresse för samhälle och politik minskat sedan föregående mätning.

Studiecirkeln är fortsatt populär och i årets undersökning anger est att de vill lära sig mer genom att delta i en studiecirkel. Totalt svarar 41 procent att de skulle kunna tänka sig att delta i studiecirkel 2017. Inställningen till studiecirklar och studieförbund är något mer positiv bland kvinnor och äldre personer samt bland de som inte bor i Stockholmsområdet. 2017 upplever folk att de har större möjlighet än tidigare att lära sig nya saker. Viljan att bilda sig är betydande och tre av tio anger att det inte nns någonting som hindrar dem från att lära sig mer. Det som kan hindra allmänheten från bildning är tidsbrist och att de upplever att det saknas utbud där de bor.

Sammanfattningsvis går det att se att 2017 kan bli ett framgångsrikt år för bildningen.

Kapitel 1

Vad vill människor lära sig mer om? Hur vill de lära sig?

Generalsekreteraren inleder.

Kapitel 3

Språk är populärast

Det populäraste ämnet 2017 är språk. Personer som bor storstadsområden är mer intresserade att lära sig mer språk än i övriga delar av landet.

Kapitel 4

Studiecirkeln: En mångfald av ämnen, intressen och samhällsfenomen

Förutom språk är också mat och dryck, hälsa och friskvård samt data, IT och teknik populära ämnen bland allmänheten.

Kapitel 5

Unga och samhällsintresset

Intresset hos unga att lära sig mer om samhälle och politik har ökat med fyra procentenheter jämfört med 2016. Samtidigt har intresset bland de över 65 år sjunkit med nio procentenheter.

Kapitel 6

Störst av allt är nyfikenheten

För de flesta är nyfikenhet drivkraften bakom att de vill lära sig nya saker. Undersökningen visar dock att nyfikenhet är viktigare för yngre personer än för äldre.

Kapitel 7

Vi vill lära tillsammans

På frågan hur personen skulle vilja lära sig mer om de ämnen som intresserar dem svarar flest att de vill delta i en studiecirkel, totalt 41 procent av de svarande.

Kapitel 8

Rum för bildning över hela landet

De tio studieförbundens lokaler, personal, kultur och bildningsutbud finns över hela landet. Flera av studieförbunden har verksamhet i samtliga 290 kommuner.