Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi på branschorganisationen Studieförbunden öka kunskapen om det livslånga lärandet. I 2017 års upplaga intresserar vi oss särskilt för ungas bildningsintresse.

8. Rum för bildning över hela landet

Fyra av tio (42 procent) anger att skulle vända sig till ett studieförbund för att lära sig mer om något som intresserar dem. Det är fler än de som skulle vända sig till exempelvis bibliotek (26 procent), vänner och familj (25 procent) eller universitet (30 procent). Totalt anger 51 procent att de skulle vända sig till internet för att lära sig mer.

”49 % kvinnor och 35 % män skulle vända sig till ett studieförbund”

Det finns vissa skillnader mellan könen vad gäller hur och var folk vill lära sig mer. Kvinnor är signifikant mer intresserade att vända sig till ett studieförbund (49 procent) i jämförelse med männen (35 procent). Omkring var tredje kvinna anger att de skulle vända sig till ett bibliotek och 23 procent av männen.

De över 50 år tenderar att i högre utsträckning än andra vilja vända sig till ett studieförbund,samtidigt som äldre personer är mindre intresserade att lära sig nya saker genom att vända sig till vänner eller familj. Unga anger däremot att de är mer villiga att vända sig till sina vänner och familj när de ska lära sig nya saker. Bland de över 65 år anger endast 11 procent vänner eller familj som en kunskapskälla medan var tredje av de unga söker information hos sina nära.

Var skulle du vända dig för att lära dig mer om det du är intresserad av?
De tio studieförbundens lokaler, personal, kultur och bildningsutbud finns över hela landet. Flera av studieförbunden har verksamhet i samtliga
290 kommuner. Det betyder att de tio studieförbunden möjliggör det livslånga lärandet för hela landets befolkning, inte bara för boende i storstadsområden eller i tätorter.

Kapitel 1

Vad vill människor lära sig mer om? Hur vill de lära sig?

Generalsekreteraren inleder.

Kapitel 2

Bildningstrender 2017

Många av resultaten i undersökningen visar att det finns en utbredd bildningstörst i samhället, i synnerhet bland unga.

Kapitel 3

Språk är populärast

Det populäraste ämnet 2017 är språk. Personer som bor storstadsområden är mer intresserade att lära sig mer språk än i övriga delar av landet.

Kapitel 4

Studiecirkeln: En mångfald av ämnen, intressen och samhällsfenomen

Förutom språk är också mat och dryck, hälsa och friskvård samt data, IT och teknik populära ämnen bland allmänheten.

Kapitel 5

Unga och samhällsintresset

Intresset hos unga att lära sig mer om samhälle och politik har ökat med fyra procentenheter jämfört med 2016. Samtidigt har intresset bland de över 65 år sjunkit med nio procentenheter.

Kapitel 6

Störst av allt är nyfikenheten

För de flesta är nyfikenhet drivkraften bakom att de vill lära sig nya saker. Undersökningen visar dock att nyfikenhet är viktigare för yngre personer än för äldre.

Kapitel 7

Vi vill lära tillsammans

På frågan hur personen skulle vilja lära sig mer om de ämnen som intresserar dem svarar flest att de vill delta i en studiecirkel, totalt 41 procent av de svarande.