Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi på branschorganisationen Studieförbunden öka kunskapen om det livslånga lärandet. I 2017 års upplaga intresserar vi oss särskilt för ungas bildningsintresse.

6. Störst av allt är nyfikenheten

För de flesta är nyfikenhet drivkraften bakom att de vill lära sig nya saker. Undersökningen visar dock att nyfikenhet är viktigare för yngre personer än för äldre. Av dem mellan 16–29 år svarar 71 procent att de vill lära sig mer på grund av att de är nyfikna. Det är tio procentenheter mer än hos allmänheten. De äldre anger i mindre utsträckning att de vill lära sig mer ”bara” för att de är nyfikna. Även om en majoritet (54 procent) av de äldre fortfarande vill lära sig av nyfikenhet.

Det finns flera anledningar till varför folk vill lära sig nya saker: vikten av att vara påläst, samla kunskap till nuvarande eller framtida arbete alternativt lära sig för att utveckla sitt ideella engagemang eller fritidsintresse. Yngre anger i högre utsträckning att det är viktigt att vara påläst. Kvinnorna svarar i större utsträckning än männen att de vill lära sig nya saker på grund av nyfikenhet.

40 procent av de unga vill lära sig mer för att kunna utveckla sitt fritidsintresse. Lika många vill lära sig nytt för att det kan behövas i ett framtida arbete.

Det som hindrar flest från att lära sig nya saker är att de saknar tid. Nära hälften av de svarande i undersökningen förklarar det med tidsbrist. Minst tid för bildning verkar de mellan 16–49 år ha,medan endast nio procent av de över 65 år anger att de saknar tid.

Yngre personer anger i högre utsträckning att de saknar ekonomiska resurser för att kunna ägna sig åt att lära nytt.

”6 av 10 av de mellan 16–29 år säger att de saknar tid för att hinna lära sig mer om saker som intresserar dem 2017”

Allmänheten upplever att de har större möjlighet att lära sig nya saker under 2017 än tidigare. Totalt anger nästan var tredje person att det inte
finns någonting som hindrar dem från att lära sig mer. Det är en minskning med fem procentenheter sedan förra året.

”30 % av befolkningen har inget som hindrar dem för att lära sig mer 2017”

Kapitel 1

Vad vill människor lära sig mer om? Hur vill de lära sig?

Generalsekreteraren inleder.

Kapitel 2

Bildningstrender 2017

Många av resultaten i undersökningen visar att det finns en utbredd bildningstörst i samhället, i synnerhet bland unga.

Kapitel 3

Språk är populärast

Det populäraste ämnet 2017 är språk. Personer som bor storstadsområden är mer intresserade att lära sig mer språk än i övriga delar av landet.

Kapitel 4

Studiecirkeln: En mångfald av ämnen, intressen och samhällsfenomen

Förutom språk är också mat och dryck, hälsa och friskvård samt data, IT och teknik populära ämnen bland allmänheten.

Kapitel 5

Unga och samhällsintresset

Intresset hos unga att lära sig mer om samhälle och politik har ökat med fyra procentenheter jämfört med 2016. Samtidigt har intresset bland de över 65 år sjunkit med nio procentenheter.

Kapitel 7

Vi vill lära tillsammans

På frågan hur personen skulle vilja lära sig mer om de ämnen som intresserar dem svarar flest att de vill delta i en studiecirkel, totalt 41 procent av de svarande.

Kapitel 8

Rum för bildning över hela landet

De tio studieförbundens lokaler, personal, kultur och bildningsutbud finns över hela landet. Flera av studieförbunden har verksamhet i samtliga 290 kommuner.