Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi på branschorganisationen Studieförbunden öka kunskapen om det livslånga lärandet. I 2017 års upplaga intresserar vi oss särskilt för ungas bildningsintresse.

1. Vad vill människor lära sig mer om? Hur vill de lära sig?

Generalsekreteraren inleder. Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi på branschorganisationen Studieförbunden öka kunskapen om det livslånga lärandet. I årets upplaga intresserar vi oss särskilt för ungas bildningsintresse.

2017 års bildningstrender

  • Unga är den grupp som visar störst intresse att lära sig nya saker.
  • Unga har en ökad vilja att lära sig mer om samhälle och politik.
  • Hos allmänheten är studiecirkeln det mest populära sättet att lära sig nytt.

Hos de tio studieförbunden sker ett deltagarstyrt lärande tillsammans med andra, det vi kallar folk- bildning, över hela landet. Genom studiecirkeln möjliggörs lärande och möten mellan människor. Det handlar alltså ofta både om att träffa nya vänner och få nya perspektiv och infallsvinklar på olika frågor. På så sätt blir lärandet lustfyllt och individanpassat. Kanske är det därför som de tio studieförbundens cirklar är mycket populära – mer än 620 000 personer deltog i 272 500 studiecirklar år 2015.

Den senaste Befolkningsstudien från Ersta-Sköndal visar att unga som har ett politiskt engagemang och arbetar ideellt får mycket tillbaka: de upplever samhörighet med det omgivande samhället, de har personer de kan förlita sig på och hyser en allmän tillit till andra.1 Unga i dag engagerar sig i många olika typer av samhällsfrågor, alltifrån exempelvis nykterhet, välfärdspolitik, antirasism, klimatförändringar och jämställdhet. Det är avgörande för en vital demokrati att unga värnar och värdesätter demokratiskt deltagande och engagemang. Det är därför också nödvändigt att offentligheten stöder demokratiska infrastrukturer som studieförbund och föreningsliv.

En trend som består är det stora språkintresset, i alla befolkningsgrupper. Språk är ett ämne som uppmuntrar till möten och kontakter med nya människor och kulturer. Intresset för att lära sig svenska förväntas fortsätta vara stort i och med att många personer har kommit till Sverige och ska påbörja sin etablering i samhället. En ingång för nyanlända att bli bekanta med de tio studieförbunden har varit satsningen Svenska från dag ett, där personer som söker asyl har kunnat välja att delta i studiecirklar i främst svenska och samhällskunskap. År 2016 deltog 90 000 unika deltagare i Svenska från dag ett.

Folkbildning handlar om att lära sig nytt, lära sig mer och utveckla nya intressen. De tio studieförbundens folkbildningsverksamhet ger människor möjlighet att utveckla sig själva och sina intresseområden i samspel med andra.

David Samuelsson
Generalsekreterare, Studieförbunden

Kapitel 2

Bildningstrender 2017

Många av resultaten i undersökningen visar att det finns en utbredd bildningstörst i samhället, i synnerhet bland unga.

Kapitel 3

Språk är populärast

Det populäraste ämnet 2017 är språk. Personer som bor storstadsområden är mer intresserade att lära sig mer språk än i övriga delar av landet.

Kapitel 4

Studiecirkeln: En mångfald av ämnen, intressen och samhällsfenomen

Förutom språk är också mat och dryck, hälsa och friskvård samt data, IT och teknik populära ämnen bland allmänheten.

Kapitel 5

Unga och samhällsintresset

Intresset hos unga att lära sig mer om samhälle och politik har ökat med fyra procentenheter jämfört med 2016. Samtidigt har intresset bland de över 65 år sjunkit med nio procentenheter.

Kapitel 6

Störst av allt är nyfikenheten

För de flesta är nyfikenhet drivkraften bakom att de vill lära sig nya saker. Undersökningen visar dock att nyfikenhet är viktigare för yngre personer än för äldre.

Kapitel 7

Vi vill lära tillsammans

På frågan hur personen skulle vilja lära sig mer om de ämnen som intresserar dem svarar flest att de vill delta i en studiecirkel, totalt 41 procent av de svarande.

Kapitel 8

Rum för bildning över hela landet

De tio studieförbundens lokaler, personal, kultur och bildningsutbud finns över hela landet. Flera av studieförbunden har verksamhet i samtliga 290 kommuner.