Med den årliga rapporten Bildningstrender vill vi på branschorganisationen Studieförbunden öka kunskapen om det livslånga lärandet. I 2017 års upplaga intresserar vi oss särskilt för ungas bildningsintresse.

7. Vi vill lära tillsammans

På frågan hur personen skulle vilja lära sig mer om de ämnen som intresserar dem svarar flest att de vill delta i en studiecirkel, totalt 41 procent
av de svarande. Det finns vissa skillnader mellan könen, så många som 48 procent av kvinnorna anger att de vill lära sig genom en studiecirkel medan 34 procent av männen svarar detsamma.

Totalt anger 29 procent av de tillfrågade att de helst vill lära sig tillsammans med andra människor och var femte vill helst lära sig på egen hand.
De från 50 år och uppåt har större intresse att lära sig nya saker tillsammans med andra. Män vill i något större utsträckning lära sig på egen hand. Kvinnor anger också i högre grad att de skulle vända sig till ett studieförbund för att lära sig mer om något som intresserar dem.

Viljan att lära sig nya saker tillsammans med andra människor är större bland äldre medan yngre tenderar att hellre vilja lära sig på egen hand. En majoritet av de yngre (58 procent) skulle vända sig till något forum på internet för att lära sig mer.

Det finns också skillnader mellan olika åldrar och äldre tenderar att vara mer positiva till att lära sig mer genom studiecirklar än yngre. Viljan att lära sig mer via en studiecirkel är lägre i storstäder och signifikant högre i Norrland. Svarande som bor i större eller mellanstora städer anger i mindre utsträckning att det saknas utbud på deras ort.

”48 % kvinnor och 34 % män anger att de vill lära sig genom att delta i en studiecirkel”

Många deltagare söker sig till ett studieförbund för att ta tillvara specifika intressen och kunskapsområden. Inte sällan följer ämnen för
studiecirklar hos studieförbunden dagsaktuella samhällsfrågor och fenomenen. Trender så som exempelvis den norska tv-serien Skam, situationen
i förlossningsvården i Västernorrland och mer filosofiska frågor som den om vikten av negativt tänkande är några exempel på sådant som ventileras i studiecirklar hos de tio studieförbunden.

Kapitel 1

Vad vill människor lära sig mer om? Hur vill de lära sig?

Generalsekreteraren inleder.

Kapitel 2

Bildningstrender 2017

Många av resultaten i undersökningen visar att det finns en utbredd bildningstörst i samhället, i synnerhet bland unga.

Kapitel 3

Språk är populärast

Det populäraste ämnet 2017 är språk. Personer som bor storstadsområden är mer intresserade att lära sig mer språk än i övriga delar av landet.

Kapitel 4

Studiecirkeln: En mångfald av ämnen, intressen och samhällsfenomen

Förutom språk är också mat och dryck, hälsa och friskvård samt data, IT och teknik populära ämnen bland allmänheten.

Kapitel 5

Unga och samhällsintresset

Intresset hos unga att lära sig mer om samhälle och politik har ökat med fyra procentenheter jämfört med 2016. Samtidigt har intresset bland de över 65 år sjunkit med nio procentenheter.

Kapitel 6

Störst av allt är nyfikenheten

För de flesta är nyfikenhet drivkraften bakom att de vill lära sig nya saker. Undersökningen visar dock att nyfikenhet är viktigare för yngre personer än för äldre.

Kapitel 8

Rum för bildning över hela landet

De tio studieförbundens lokaler, personal, kultur och bildningsutbud finns över hela landet. Flera av studieförbunden har verksamhet i samtliga 290 kommuner.