100 år allmänna och fria val:

Vi erövrar demokratin varje dag

Folkbildning, fackliga utbildningar och arbetsplatsförlagt lärande har setts som fullgod bildningsbakgrund för politiska ämbeten. Sverige har kallats en studiecirkeldemokrati och detta återspeglas ännu i dag i utbildningsbakgrunden hos förtroendevalda. 

Öppna rapport

Vi erövrar demokratin varje dag. Det börjar med en cirkel.

9. Tio Studieförbund

ABF
I Järva i Rinkeby Folkets Hus  har ABF Stockholm arrangerat Demokratiforum Järva – en mötesplats för diskussioner om det som de boende i Järva tycker är viktigt. Bland annat har det förts en politisk debatt om vilka insatser mot våld som behövs och samtal om makt och organisering inför valet 2018.

Studieförbundet Vuxenskolan
I Åre och Jämtland finns SPRINTprojektet, som står för språk och introduktion. Projektet engagerar många asylsökande och volontärer. Studieförbundet Vuxenskolan är huvudman och samarbetar med Röda Korset Västjämtland.

Ibn Rushd
I Västra Götaland planerar Ibn Rushd projektet ”In i Politiken” som ska pågå fram till valet 2018. Projektet riktar sig till
gymnasieungdomar i segregerade områden runt Göteborg där diskussionscirklar, besök hos ungdomsförbund och faktabaserade studiecirklar planeras tillsammans med initiativet ”Angered är Här!”. Under valperioden bjuder Ibn Rushd på mat och ger information om valet och partierna på flera språk.

NBV
I Karlshamn arbetar NBV tillsammans med Resurs i Blekinge med projektet ”Nätverk för systerskap”. Denna  kvinnoseparatistiska grupp fokuserar på att skapa samhörighet och självständiga individer i ett samhälle vars
strukturer inte alltid spelar till icke-mäns fördel. Deltagarna får också lära sig vilka möjligheter, rättigheter och skyldigheter som finns i Sverige. Jämställdhetsarbetet inom NBV speglas i många verksamheter, vilket i sin tur
syftar till att stärka demokratin.

Folkuniversitet
I Helsingborg pågår ett projekt som alla studieförbunden är med i. Det heter Tillsammans och handlar om demokrati. Med Tillsammans vill studieförbunden kraftsamla i frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och integration,
påvisa folkbildningens betydelse som aktör i det civila samhället, skapa förutsättningar för studieförbundens långsiktiga verksamhetsutveckling och gynna demokratin och stadens invånare.

Sensus
I maj 2017 anordnade Sensus studieförbund en utbildning om folkbildning, demokrati och mänskliga rättigheter för syriska föreningar i södra Sverige. Studieförbunden har en viktig roll när det gäller att öka människors kunskap om mänskliga rättigheter, stärka demokratin i samhället och underlätta integration för de som är nya i Sverige.

Kulturens
I Västerås arrangerar Kulturens en utbildning, där Nätaktivisterna jobbar för att utbilda personer i olika organisationer i hur rasistiska strukturer fungerar och ge kunskap om yttrandefrihet och källkritik. Genom interaktiva övningar och workshops lär sig deltagarna att känna sig trygga i sina värderingar och jobba för ett öppet och demokratiskt nät.

Studiefrämjandet
I Botkyrka praktiserar tjugo ungdomar i demokrati, ledarskap och hållbarhet genom att odla. Ungdomarna arbetar gruppvis i olika delar av trädgården. Grepar höjs och sänks, röster och skratt blandas med peppande instruktioner från kursledarna. Med studiecirkeln och folkbildningens värderingar som grund varvas samtal och lärande om demokrati, hållbarhet och ledarskap med organisk odling på plats. Målgruppen är ungdomar som får en möjlighet att ta plats och stärka sin position i samhället.

Bilda
I Kramfors håller Sofia Mirjamsdotter, journalist, ledarskribent, bloggare och föreläsare med sociala medier som specialitet, ett föredrag där hon talar om näthat, faktaresistens och demokratihot. Hon tar upp frågor som; hur har sociala medier förändrat det offentliga samtalet och vår privata kommunikation? Vilka konsekvenser får det för demokratin? Föredraget är en del i ”Kulturkalas”, ett endagsarrangemang där studieförbunden i Kramfors firar kommunens 70-årsjubileum.

Medborgarskolan
I Karlstad har Medborgarskolan stöttat en grupp engagerade personer – med en Facebookgrupp i ryggen på ca 7 000 personer – att starta en förening för att bemöta kommunens planer på att privatisera ett välanvänt och uppskattat naturområde. Medborgarskolans stöd har bestått i att hjälpa till med de organisatoriska bitarna i att forma föreningen, att prioritera bland frågor, bistå med lokaler för styrelsemöten och arbetsgrupper. Föreningen arbetar med medborgardialog, politisk debatt, dialog med politiker och kommuntjänstemän och kampanjer.

 

 

 

 

Kapitel 1

Bildnings- och utbildningsarenor för demokrati

Studieförbundens viktiga roll för demokratin behöver synliggöras och ges tillräcklig finansiering för att kunna utvecklas.

Kapitel 2

Vår utmanande samtid

Demokratin måste erövras varje dag. När vi i Sverige snart har haft demokrati i 100 år är det lätt att ta demokratin för självklar. Men utvecklingen de senaste åren i Sverige och i andra länder visar på att demokratin måste värnas aktivt.

Kapitel 3

Delaktiga medborgare

Varje år deltar mer än 600 000 personer i studiecirklar. Här sker ett aktivt lärande i stor skala som ger ökade kunskaper och på det sättet större möjligheter att uttrycka sin åsikt och påverka.

Kapitel 4

Ett sekel pluralism och flexibilitet

Allt sedan folkbildningens framväxt kring förra sekelskiftet har staten i varierande grad gett stöd till den folkliga bildningen. Skälen har varierat under årens lopp, men en återkommande tanke har varit att ett stöd till folkets självorganisering och folkliga bildning stärker demokratin.

Kapitel 5

Studieförbunden som mötesplats

Studieförbundens mötesplatser erbjuder plats åt individer och grupper som annars har svårt att ta plats och höras i samhällsdebatten. Hos studieförbunden får de forma och uttrycka sina åsikter – göra sina röster hörda.

Kapitel 6

Den ideella grunden

En övervägande del av Sveriges föreningar och ideella organisationer har på något sätt en koppling till ett studieförbund. Studieförbunden kan beskrivas som en infrastruktur för ideellt engagemang.

Kapitel 7

Ett sammanhållande kitt från höger till vänster

Ibland är studieförbundet medarrangör till partipolitiska arrangemang, ibland arrangerar de själva debatter och arrangemang som är av särskilt intresse för vissa partier, och ibland fungerar de som en utbildningsavdelning för partiet.

Kapitel 8

Avslutning och slutsatser

Vi anser att folkbildningen inom de tio studieförbunden är så viktig för samhället och demokratin att de offentliga resurserna bör öka.