Home Telefon

Samverkansgrupper och nätverk

Etikgruppen
I gruppen ingår det representanter från alla tio studieförbund samt en tjänsteperson från Studieförbundens kansli. Etikgruppen har utöver detta en sammankallande ordförande som är Studieförbundens generalsekreterare. Gruppens uppdrag är att utbyta erfarenheter samt gemensamt förbereda förslag till Studieförbundens styrelse. I samband med Folkbildningsrådets årliga uppdatering av villkor och fördelning av statsanslaget bearbetar etikgruppen de gemensamma överenskommelserna som sedan beslutas av styrelsen.

HR-nätverket
Här samlas de tio studieförbundens HR-chefer samt en tjänsteperson från Studieförbundens kansli. Gruppen utbyter kunskaper och erfarenheter inom HR-området men fungerar även som samlat forum i kontakten med arbetsgivarföreningen Fremia.

IT-samverkansgruppen
Nio studieförbund samordnar sin databaserade verksamhetsrapportering genom Studieförbunden i IT-samverkansgruppen. Det gemensamma systemet Gustav utvecklas och förvaltas av ett utvecklingsteam bestående av fem personer samt en Produktägare.

Komnet
Komnet består av de tio studieförbundens kommunikationsansvariga och en ansvarig tjänsteperson från Studieförbundens kansli. Gruppen arbetar med strategival och planering utifrån styrelsens beslutade gemensamma kommunikationssatsningar. Diskussionerna blir vägledande i studieförbundens fortsatta kommunikationsarbete.

Asylgruppen
I gruppen ingår representanter från alla tio studieförbund samt en ansvarig tjänsteperson från Studieförbundens kansli. Gruppen följer och utbyter erfarenheter kring studieförbundens verksamhet med asylsökande samt den uppsökande och motiverande verksamheten för utrikes födda kvinnor.

Musiknet
Musiknet består av musikansvariga från de tio studieförbunden som arbetar med att utveckla musikverksamheten och att säkra och synliggöra kvalitet.