Studieförbundens yttrande över ”Handlingsplan för långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet” SOU 2022:11

Studieförbunden svarar regelbundet på remisser inom politiska områden som berör våra medlemmar. Här hittar du våra remissvar från de senaste tre åren. Söker du ett äldre remissvar kan du vända dig till info@studieforbunden.se.