Våra viktigaste frågor

Studieförbunden bedriver ett aktivt påverkansarbete i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och studieförbunden som bransch. Vi har tät och regelbunden kontakt med politiker och andra beslutsfattare på nationell nivå. Det är främst utbildningsdepartementet och kulturutskottet som fattar beslut om folkbildningen, men även finansutskottet och skatteutskottet har ansvar för frågor som är viktiga för oss.
Vi ordnar till exempel studiebesök för politiker i studieförbundsverksamhet, arrangerar webbinarier med ledande politiker, besöker partidagar samt deltar i Almedalsveckan. Studieförbunden svarar även på remisser och bistår gärna med kunskap och fakta i olika utredningar.

Statsbidrag

I statsbudgeten för 2024 presenterade regeringen en nedskärning i anslaget till studieförbunden med 500 miljoner kronor, vilket motsvarar en tredjedel av studieförbundens årliga statsbidrag. Nedskärningen ska göras successivt över tre år. Samtidigt har anslagen inte räknats upp sedan 2017. Det innebär att anslagen i praktiken urholkats med 30 procent på grund av inflationen.

Studieförbunden vill: Att nedskärningen av studieförbundens statsbidrag stoppas och att de generella statsanslagen istället räknas upp årligen för att kompensera för inflationen.

Självförvaltningsmodellen

Folkbildningen ska vara fri och frivillig. Det ska finnas armlängds avstånd mellan staten och studieförbunden. Därför värnar Studieförbunden självförvaltningsmodellen, där pengarna till studieförbund och folkhögskolor fördelas och följs upp av Folkbildningsrådet istället för av en statlig myndighet.

Studieförbunden vill: Folkbildningens självförvaltningsmodell ska bevaras och utvecklas. Folkbildningsrådets uppgifter ska inte tas över av en statlig myndighet.

Internmoms

Moms på interna tjänster inom en och samma organisation kallas internmoms. Studieförbunden anser att internmomsen är en godtycklig och orättvis skatt som lägger krokben för civilsamhället. Trots beslut i Riksdagen har Skatteverkets gett besked att de inte ändrar sin tillämpning. Vi driver därför frågan att internmomsen ska avskaffas.

Studieförbunden vill: Studieförbunden anser att Skatteverket måste ändra sin tillämpning. Om de inte gör det måste regering och Riksdag göra de förändringar som krävs för att ideella organisationer ska slippa betala mervärdesskatt på interna transaktioner.

Hyresmoms

Reglerna vid uthyrning gör det olönsamt för hyresvärdar att hyra ut till verksamhet som inte är momspliktig. Detta gör det svårt för ideella aktörer som studieförbund att hyra lokaler. Skatteverket har utrett frågan och i april 2022 presenterat en lösning (”Utökad möjlighet till frivillig skattskyldighet avseende mervärdesskatt vid uthyrning av lokal”). Den har dock inte omsatts i lag av Riksdag och regering.

Studieförbunden vill: Att regeringen lägger fram en proposition i enlighet med Skatteverkets förslag när det gäller uthyrning av lokaler till icke momspliktig verksamhet.

Svenska från dag ett

Svenska från dag ett är en folkbildningsinsats för ukrainska flyktingar samt asylsökande. Den finansierades med riktade, tillfälliga medel, men bidragsgivningen avslutades 2024. Studieförbunden kan göra mer folkbildning för asylsökande och nyanlända.

Studieförbunden vill: De riktade anslagen till Svenska från dag ett och vardagssvenska ska återinföras och göras permanenta på en rimlig nivå.

Kontakt:
Lotta Uvsten Nordholm
lotta@studieforbunden.se
070-352 57 58