Etik och kvalitet

Ett av Studieförbundens prioriterade områden är etikfrågor och gemensamma överenskommelser mellan de nio studieförbunden. Arbetet ska värna och stärka den tillitsbaserade styrningen utifrån statens fyra syften. De nio studieförbundens arbete ska präglas av trovärdighet, öppenhet och ansvarsfullhet.
Studieförbundens demokratiförklaring

Demokrati är grundstenen i den fria och frivilliga folkbildningen. Genom folkbildningen får människor förutsättningar att agera demokratiskt och vara delaktiga i demokrati och samhällsutveckling.

Läs hela Studieförbundens demokratiförklaring här.

Demokratiområdet – Studieförbundens överenskommelse om arbetet med att motverka odemokratisk verksamhet

Demokrati är själva kärnan i folkbildningen och dess historia ända från
start. Studieförbundens värderingar, möten och metoder genomsyras av
demokrati. Statens första syfte med stödet till folkbildningen är också att
stärka och utveckla demokratin. Studieförbundens egna styrdokument
och systematiska kvalitetsarbete utgör grunden för att all verksamhet är
demokratisk oavsett vem eller vilka man samverkar med. I uppdraget
ingår att motverka och bemöta odemokratisk verksamhet.

Läs hela demokratiområdet i koden här.

Studieförbundens etiska förhållningssätt

Studieförbundens etiska förhållningssätt gäller alla företrädare för studieförbunden. Varje studieförbund ska arbeta för att studieförbundens etiska förhållningssätt ska genomsyra verksamheten och bäras av alla företrädare. Förhållningssättet tillämpas i all folkbildningsverksamhet som bedrivs med samhällsstöd.

Läs hela Studieförbundens etiska förhållningssätt här.

Studieförbundens överenskommelse om jäv

Studieförbunden och dess verksamheter finansieras till stor del av statsbidrag och andra offentliga medel, dessa medel möjliggör att ett stort antal människor och samverkansparter får ta del av vår folkbildning. Vår verksamhet skapas tillsammans med ideella krafter och bygger på en hög grad av tillit, detta gör frågan om jäv viktig för oss studieförbund.

Läs hela överenskommelsen om jäv här.

Studieförbundens överenskommelse om efterregistrering av arrangemang/sammankomster

Samtliga studieförbund är anslutna till rapporteringssystemet Gustav. All statsbidragsberättigad verksamhet läggs in i Gustav, och hanteras där. Arrangemang och dess sammankomster ska finnas i Gustav innan de genomförs, men det kan finnas skäl för att detta inte sker och undantag
kan då göras.

Läs hela överenskommelsen om efterregistrering av arrangemang/sammankomster här.

Studieförbundens överenskommelse om närvarokrockar

Det/de studieförbund som efter kontroll konstaterats ha felaktig närvarorapportering korrigerar verksamhet enligt ett antal principer.

Läs hela överenskommelsen om närvarokrockar här.

Studieförbundens överenskommelse om ansvaret för verksamheten och statsbidragets användning

Det är viktigt att studieförbundet är tydligt i sin roll som ansvarig arrangör. Studieförbundet kan inte överlämna ansvaret till någon annan part utan ska ta fullt ansvar för den verksamhet som rapporteras som underlag för statsbidrag. Detta utesluter inte att samverkansparter också tar ansvar för sin del av planering och genomförande.

Läs hela överenskommelsen om ansvaret för verksamheten och statsbidragets användning här.

Studieförbundens överenskommelse om kulturprogram

Överenskommelsen innebär en begränsning av antal kulturprogram med likartat innehåll, som kan rapporteras som underlag för statsbidrag. Begränsningen gäller samma samverkanspart och som genomförs i samma kommun.

Läs hela överenskommelsen om kulturprogram här.

Studieförbundens överenskommelse om grundläggande ledarskapsutbildning

Studieförbunden har gemensamt kommit överens om att grundläggande ledarutbildning ska innehålla ett antal delar.

Läs hela överenskommelsen om grundläggande ledarskapsutbildning här.

Kontakt:
Maria Jörfalk, 0730-22 82 71
maria@studieforbunden.se